Breaking

December 30, 2019

ရခိုင္ ပဋိပကၡအေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သမၼတဖြဲ႔စည္း

Image result for ရခုိင္ပဋိပကၡ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ
(အမွတ္၊  ၅၇  /၂၀၁၂)
၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ဒုတိယဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္      ရက္
(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ   ၁၇  ရက္)
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ့စည္းျခင္း

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမလနွင့္ ဇြန္လအတြင္း၌ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္ လူစုလူေဝးျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ျဖစ္စဉ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္နွင့္ အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြား တိုးတက္ေရး အျကံျပုရန္ အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိုလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ့စည္းတာဝန္ ေပးအပ္သည္-
(က) ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္
ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္(ျငိမ္း)၊ သာသနာေရးဝန္ျကီးဌာန
ဥကၠ႒
(ခ)သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဦးေက်ာ္ညြန့္
ဂ်ပ္ဆင္ဘုရားေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
အဖြဲ့ဝင္
(ဂ) သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဦးေစာမာေဂျကီး
အတြင္းေရးမႉး၊ ျမန္မာဘက္(ပ္)တစ္(စ္)ကြန္ဗင္းရွင္း
အဖြဲ့ဝင္
(ဃ)ဦးသိန္းထြန္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
အဖြဲ့ဝင္
(င)ဦးစိုးသိန္း(ခ)ေမာင္ဝံသ
စာေရးဆရာ
အဖြဲ့ဝင္
(စ)ဦးသူရ(ခ)ဦးဇာဂနာ
အနုပညာရွင္
အဖြဲ့ဝင္
(ဆ)ဦးခြန္ထြန္းဦး
ဥကၠဌ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္
အဖြဲ့ဝင္
(ဇ)ေဒၚသန္းသန္းနု
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)
အဖြဲ့ဝင္
(ဈ)ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ
အဖြဲ့ဝင္
(ည)ေဒါက္တာေအးေမာင္
ဥကၠ႒၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
အဖြဲ့ဝင္
(ဋ)ဦးေအးသာေအာင္
ဥကၠဌ၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္
အဖြဲ့ဝင္
(ဌ)ဦးကိုကိုျကီး
၈၈ မ်ိုးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ့
အဖြဲ့ဝင္
(ဍ)ေဒါက္တာေဒၚယဉ္ယဉ္နြယ္
UNICEF အျကီးတန္းအရာရွိ(ျငိမ္း)
အဖြဲ့ဝင္
(ဎ)ေဒါက္တာဆလိုင္းမူးက်ံဳးလ်ံ
နိုင္ငံတကာ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူ
အဖြဲ့ဝင္
(ဏ)ဦးတင္ေအာင္မိုး
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင္
အဖြဲ့ဝင္
(တ)ဦးေအာင္နိုင္ဦး
အမႈေဆာင္အဖြဲ့ဝင္၊ ဗဟုဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ့
အဖြဲ့ဝင္
(ထ)ေဒၚဝါဝါထြန္း
ဥကၠဌ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရွင္အသင္း
အဖြဲ့ဝင္
(ဒ)ေဒၚဂ်ာနန္
အမႈေဆာင္ညွြန္ျကားေရးမႉး၊ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း
အဖြဲ့ဝင္
(ဓ)ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္
ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိုးသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
အဖြဲ့ဝင္
(န)ဟာဂ်ီ ဦးညြန့္ေမာင္သွ်ိန္
ဥကၠဌ၊ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္
အဖြဲ့ဝင္
(ပ)ဟာဂ်ီ ဦးတင္ေမာင္သန္း
အတြင္းေရးမႉး၊ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္
အဖြဲ့ဝင္
(ဖ)ဟာဂ်ီ ဦးလွဝင္း
ဥကၠဌ၊ျမန္မာမူဆလင္အမ်ိုးသားေရးရာအဖြဲ့ခ်ဴပ္(မအဖ) ဌာနခ်ဳပ္
အဖြဲ့ဝင္
(ဗ)ဦးေက်ာ္ခင္
အတြင္းေရးမႉးခ်ုပ္၊ ျမန္မာမူဆလင္အမ်ိုးသားေရးရာအဖြဲ့ခ်ုပ္
အဖြဲ့ဝင္
(ဘ)ဟာဂ်ီ ဦးျမင့္ထြန္း
ဥကၠဌ၊ ျမန္မာမူဆလင္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ့၊
မ-မ-လ ဌာနခ်ုပ္
အဖြဲ့ဝင္
(မ)ဦးလွဝင္း
အတြင္းေရးမႉး၊ ျမန္မာမူဆလင္လူငယ္မ်ားအဖြဲ့
အဖြဲ့ဝင္
(ယ)ေဒါက္တာလွထြန္း
အက်ိုးေတာ္ေဆာင္၊ သနနၱရဓမၼပါလက(ဟိနၵူ)အဖြဲ့ခ်ုပ္
အဖြဲ့ဝင္
(ရ)ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လွိုင္
Myanmar Egressအတြင္းေရးမႉး
၂။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဉ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္နွင့္ အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြား တိုးတက္ရန္အတြက္ သံုးသပ္ခ်က္နွင့္တကြ အျကံျပုတင္ျပရမည္-
(က)တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေျကာင္းရင္းမ်ား၊
(ခ)ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေျကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားနွင့္ အျခား ထိခိုက္မႈမ်ား၊
(ဂ)တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္မႈ၊
(ဃ)ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မႈ၊
(င)ပဋိပကၡခ်ုပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊
(စ)ကြဲျပားေသာ ဘာသာအယူဝါဒရွိသူ မတူညီသည့္ လူမ်ိုးစုမ်ားအျကား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဉ္တြဲေနထိုင္နိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊
(ဆ)ဥပေဒစိုးမိုးေရး အျကံျပုခ်က္မ်ား၊
(ဇ)စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အျကံျပုခ်က္မ်ား။
၃။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဉ္ လံုျခံုေရးနွင့္ အုပ္ခ်ုပ္ေရး ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့တို့မွ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။
၄။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒတို့နွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးနိုင္သည့္အျပင္ သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ေတာင္းေခၚျခင္းနွင့္ လိုအပ္သည့္ေနရာသို့ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းတို့ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသို့ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၇)ရက္အေရာက္ တိုက္ရိုက္အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။
(ပံု) သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး ဝဘ္ဆိုဒ္မွ
http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/daily-news/news1220

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.