Breaking

November 27, 2019

Mro History (ၿမိဳ လူမ်ိဳး သမိုင္း)

Mro History (ၿမိဳ လူမ်ိဳး သမိုင္း)
တိဗက္- ျမန္မာ အစုမွ ခ်င္း လူမ်ိဳးစု ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအနက္ ၿမိဳလူမ်ိဳးတို႔သည္ၿမိဳ ့ေဟာင္း (ေျမာက္ဦး) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အႀကီးေတာ္မ တိုက္နယ္ႏွင့္ ရမ္းေခ်ာင္းတိုက္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ ့နယ္ရွိ သရီေခ်ာင္း၊ ပီေခ်ာင္း၊ ယိုးေခ်ာင္းႏွင့္ ေတာမိရြာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စမ္းပတီ ေခ်ာင္း၊ ေတာဖ်ားေခ်ာင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေမာင္းမေခ်ာင္း တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စိုင္းဒင္ေဒသႏွင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္တူလာ  ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလ၀ၿမိဳ႕ နယ္ မတူ ပီ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသမ်ားတြင္ျပန္႔ႀကဲ နထုိင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္ ၿမိဳလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သီးျခား ဘာသာ စကား ယွဥ္ေက်းမူ ထံုးတမ္းစဥ္လာျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတစုု အျဖစ္ ေရ ၾကည္ရာျ မက္ႏုရာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ယေန႔တုိင္ ရပ္တည္ေနထုိင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ရခုိင္ရာဇ၀င္က်မ္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၿမိဳလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေရွ႕က်ေသာလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးျဖစ္ ပါသည္။
ၿမိဳ လူမ်ိဳးမွာ မ်ိဳးႏြယ္ကြဲ မ်ားျပားေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၿမိဳ ေရွ ့လူႀကီးမ်ားက ၿမိဳ အမ်ိဳးကြဲေပါင္း (၁၀၀) ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ( ၅၇) မ်ိဳး၏ အမည္မ်ားကိုသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

Origin (မူလ)
(ၿမိဳ) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ ေပမူတင္၍ အေစာဆံုးေတြ႕ႏုိင္ေသာက်မ္းမွာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ပညာရွိ အဒူမင္းညိဳေရးသားေသာ (ဘေစာျဖဴသမီး ဧခ်င္း) တြင္
ျဖစ္ ပါသည္
ျမန္မာေက်က္စာမ်ားတြင္လည္း ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၄၂-ခုႏွစ္ နရသီဟပေတ့မင္း ေရးထုိးေသာ စစ္ကုိင္းထူပါရံု ေက်ာက္စာ စာေၾကာင္းေရ (၂၀)တြင္လည္း ေတြ႕ရပါသည္ ထုိ႔ေနာက္ ရခုိင္ ရာဇ၀င္က်မ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရခုိင္မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး ဓည၀တီရာဇ၀င္သစ္ မာရာယုႏွင့္ေဗဒါရွင္းတမ္းစေသာ က်မ္းဂန္မ်ား၌လည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာစာအုပ္ စာေပ မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ၿမိဳလူမ်ဳိးမ်ား အေၾကာင္းကုိေရးသားရာ၌ ၿမိဳ ဟူေသာေ၀ါ ဟာရ အျပင္ ျမံဳ ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမဳန္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမဳပ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမဴ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ၿမိဳ ဟူ၍လည္းေကာင္း မူကြဲစာလံုးေပါင္း ဟန္မ်ားျဖင့္ လည္း ေရးသား ထားပါသည္
ျမံဳ ျမဳန္ ျမဳမ္ ျမဴ ဟူသည့္စာလံုးေပါင္းဟန္မ်ားသည္ ၿမိဳ လူမ်ဳိးမ်ားကုိပင္ ရည္ၫြန္းေရး သား ထားျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရပါသည္ ထုိေၾကင့္ မရုိ ၿမိဳ ဟူေသာအသံထြက္ႏွင့္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားသည္ တစ္ျခားေသာ တုိင္းရင္းသား( ရခုိင္) တုိ႔ကေခၚေ၀ၚသည့္ အမည္ျဖစ္ပါသည္ ၿမိဳမ်ဳိးတုိ႔က မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးကုိ ရည္ၫြန္းေခၚေ၀ၚ လုိေသာအခါ (ခမိ ) ဟူေသာ အမည္ကုိ သံုးစြဲၾကပါသည္ ၿမိဳ (မရုိ )တုိ႔သည္ သူတုိ႔ကုိသူတုိ႔ ခမိ ဟုေခၚသည္ လူ ဟု အဓိပၸယ္ရသည္ မီးေခ်ာင္းႏွင့္ သမိန္ေခ်ာင္းဖ်ား တ၀ုိက္ တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ကုိ ေတာင္ၿမိဳ ဟုေခၚ၍ မီးေခ်ာင္း ႏွင့္ သမိန္ေခ်ာင္း၀ တ၀ုိက္တြင္ေနထုိင္ သူမ်ားကုိ အ၀ၿမိဳ ဟုေခၚသည္
ကုိးကားခ်က္ -အဒူမင္းညိဳ၏ ရခုိင္မင္းသမီး ဧခ်င္း ရန္ကုန္ ဟံသာ၀တီ ပံုနိုပ္တုိက္ ၁၉၆၅ ခု စာ ၇ ေနာင္ကုိးကားလ်င္ အဒူမင္းညိဳ ဧခ်င္းစစ္ကုိင္းထူပါရံုေက်ာက္စာ စာေၾကာင္းေရ ၂၀-၂၃-၈၀၄ ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၄၂ ခု ေတြ႕စံုေမးျမန္းသူ ဉီးအဂၤါေအာင္ တရက္တပင္ေက်းရြာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ မတ္လ ၂၀၀၅ တုိင္းရင္းသား ရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား (ရခုိင္) ရခုိင္ျမန္မာဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ စည္းရံုးေရး ဗဟုိေကာ္ မတီဌာနခ်ဳိပ္ ရန္ကုန္ ဇြန္န၀ါရီ ၁၉၇၆ စာ၃၁-၃၂(ေနာင္ကုိးကားလ်င္ တုိင္းရင္းသား ရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစဥ္မ်ား (ရခုိင္)ဟုေဖာ္ျပပါမည္
ၿမိဳဟုေခၚတြင္ရျခင္းအေၾကာင္း
ၿမိဳ ဆုိသည္မွာ ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ားက ေပးထားေသာ နာမည္ျဖစ္သည္ ၿမိဳ လူမ်ဳိးတုိ႔ ၏ အေၾကင္းကုိ ေရးသားမည္ဆုိလ်င္ ၿမိဳ (၃)မ်ဳိး ၄င္း (၃)မ်ဳိးတုိ႔သည္ တစ္မ်ဳိး ႏွင့္ တစ္မ်ဳိး သေဘာ သဘာ၀အားျဖင့္ေကာင္း ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ ယွဥ္ေက်းမူအားျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္ႏြယ္လ်က္ အနည္းအမ်ား တူညီမူရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း၏ သမုိင္းေ ၾကာင္းကုိ ေရးသားလ်င္ မပီျပင္ နားမလည္ ႏုိင္မည္စုိး၍ ၿမိဳ လူမ်ဳိး (၃ ) မ်ဳိးရွိေၾကာင္း တုိ ႔ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလုိက္ပါသည္

(၁) ၿမိဳ (ခမိ) mrokhami အ၀ခမိ ဟူ၍လည္းေခၚသည္ ၄င္းတုိ႔ သည္ ေက်က္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဉီးၿမိဳ႕နယ္ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဘူသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ေနထုိင္ၾကသည္
(၂) မရုိ (ခမိ ) khumi အရုိင္း(သုိ႔)အဖ်ားခမိ ဟူ၍လည္းေခၚသည္ ၄င္းတုိ႔သည္ ပလ၀ၿမိဳ႕နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္
(၃) ေတာင္ၿမိဳ(ခမိ) ၿမိဳ (ခမိ) ႏွင့္ မ႐ႉ (ခမိ)တုိ႔က ( ဒါး) dhanna ဟူ၍ လည္းေခၚ ၾက သည္ လြတ္လပ္ေရးမရမည္ႏွင့္ရၿပီး တြင္လည္းေအာက္ပါအတုိင္ေခၚၾကေလသည္
ဖ ဆ ပ လ ေခတ္ မူလတန္းပညာေရး ပထ၀ီ၀င္စာေပတုိ ႔၌လည္း ေတာင္ၿမိဳ ဟု ေရး သားေခၚေ၀ၚထားသည္ ၄င္းတုိ႔သည္ ပုဏၰားကြၽမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဘဂၤလားနယ္တုိ႔၌ ရွိၾကသည္
ဤလူမ်ဳိး (၃)မ်ဳိးတုိ႔ကုိ ေႏွာင္းေခတ္ သမုိင္းဆရာတုိ႔ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေရွ႕က်ေသာ လူမ်ဳိး (၃)မ်ဳိးတုိ႔အား ပီပီျပင္ျပင္ မေရးေတာ့ဘဲ အဆုိပါ ၿမိဳ (၃) မ်ဳိးလံုးတုိကုိ ၿမိဳ ဟူေသာေ၀ါဟာရ တစ္လံုးတည္းျဖင့္ ေရးသားေခၚေ၀ၚျခင္း သာျဖစ္ပါသည္
ၿမိဳခမိ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေ၀ါဟာရမည္သုိ႔ ဆက္စပ္မူရွိသည္ကုိ ဆက္လက္ေလ့ လာတင္ျပ ပါမည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ေစ လူပုဂၢဳလ္တစ္ဉီးဉီးပင္ျဖစ္ေစ ေနရာေဒသတစ္ခုခုတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ခဲ့ဖူးသည့္ အခါတုိ႔၌လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရြ႕သြားလာသည့္ အခါတုိ႔၌ လည္းေကာင္း ခရီးျပန္ထြက္သည့္အခါ ၌လည္းေကာင္း ထုိေနရာေဒသတြင္ ၿမိဳ႕ ေက်း ရြာေသာ္ လည္းေကာင္း အိမ္ရာေျမေသာ္လည္းေကာင္း သမုိင္းအစနေသာ္ လည္း ေကာင္း ေသြးစပ္ သားစပ္ ေဆြမ်ဳိးေသာ္လည္းေကာင္း က်န္ရစ္ စၿမဲပင္ ျဖစ္ေပ သည္ ဤသည္ တုိ႔ကား လူမ်ဳိးတုိင္းတုိ႔၏ ေနာက္ခံသမုိင္းကုိ ရွာေဖြလြယ္ကူေစရန္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္
ၿမိဳ(ခမိ) လူမ်ဳိးတုိ႔တြင္ ကမၻာဉီးသမုိင္ (ေခၚမု ၀ထၳဳ ) ဟူ၍ရွိေလသည္ ထုိ ေခၚမု ၀ထၳဳတြင္ ေကာ္မရီ အမည္ရွိေသာ မိန္းမ ႏွင့္ ေကာ္မရင္ အမည္ ႐ႈိေသာ ေယာက္်ား တုိ႔က ၿမိဳ တုိ႔၏ဘာသာ စကားျဖင့္ ေခၚမု ကမၻာဉီး ေန လ မထြက္ေသးေသာ အေမွာင္ေလာက (သုိ႔) ေက်ာက္ဂူအေမွာင္ တြင္ေနၾကရေသာ (ေခၚမု အေမွာင္)ျပည္ သား လူ ဟူ၍ အမည္နာမအါဓိပၸာယ္ကုိ ရရွိေလသည္ ထုိ ေကာ္မရီ ေကာ္မရင္ တုိ႔ႏွစ္ ဉီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ၾကရာမွ သားသမီး ေျမး ျမစ္ စေသာ လူအေပါင္းတုိ႔ ကုိ ေမြး ထုတ္ (ၿမိဳ-ျပဳျပင္) ဖန္တီးေပးေသာ ေၾကင့္ ၿမိဳ ဟူေသာအမ်ဳိးအမည္ နာမအါဓိပၸာယ္ကုိ ရရွိၾကျပန္ေလသည္
ထုိေနာက္တြင္ ေန လ ထြက္ၿပီးအလင္းေရာင္ရကာ (သုိ႔) ဂူေနမွ အိမ္ေန လူ ျဖစ္လာ ကာ ကာလၾကေလေသာ္ ေခၚမုမွ ခမိ သုိ႔ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚလာကာ (ၿမိဳ ခမိ)ဟူေသာ အမ်ဳိးအမည္ နာမ္ အေခၚအေ၀ၚ ျဖစ္လာၾကေတာသည္ဟု ၿမိဳလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ရုိးရာသီခ်င္း မ်ားတြင္ ေလ့လာသိရွိရေပသည္
ကုိးကားခ်က္ တုိင္းရင္းသားရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစဥ္မ်ား ျမန္မာဆုိရွယ္လစ္္ လမ္းစဥ္ပါတီ စည္းရံုးေရးဗဟုိ ေကာ္မတီဌာနခ်ဳိပ္ ရန္ကု္ ေဖေဖာၚ၀ရီလ ၁၉၆၈ စာ-၆၂ (ေနာက္ကုိး ကားလ်င္ တုိင္ရင္းရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစဥ္မ်ား (ခ်င္း)ဟုေဖၚျပပါမည္
U Ba Myaning The N orthern Hill of Ponnagyun Township Journal of Burma Research sorcery vol.xxiv,yangon ,1933 p,125 U Ba Thein ,Sensus of India 1931 ,vol xi part -1 Burma Report ,P 254
အထက္ပါ(ေခၚမု ၀ထၳဳ)အတုိင္း သက္လူမ်ဳိး ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိး ရာဇ၀င္တုိ႔တြင္လည္း ၿမိဳ ခမိ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ရုိးရာသီခ်င္းကုိ မွတ္းတင္ေရးသားထားေသာ ေရွးေဟာင္းေပမူ ဂီ-ခ်ပ္ ေရး ကုိလည္း ေလ့လာႏုိင္ေပသည္ ၿမိဳ ဟူေသာ ေ၀ၚဟာရ၏ ရင္းျမစ္ကုိ ထပ္မံရွာေဖြ ၾကည့္ေသာအခါ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္
(၁) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဘူးတီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ပုဏၰားကြၽမ္းၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးကုိ ၿမိဳစာ ဟုေခၚေ၀ၚၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ၿမိစာ ၏ အဓိပၸာယ္္ႏွင့္ ယင္း၏နီးစပ္သည့္ အဓပၸာယ္မ်ားကုိမူ မသိရပါ။
လူဦးေရ
၂၀၁၂ SIL ႏွင့္ Joshua Project လူဦးေရး စစ္တမ္းအရ လူဦးေရ ၁၂၅၀၀၀ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ People Group စစ္တမ္းအရတြင္ ၁၃၈၀၀၀ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
ကိုးကြယ္မႈ
ၿမိဳ တို႔ သည္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင္ ရိုးရာ နက္စား ကိုးကြယ္မႈရွိသည္။ ၎ တို႔မွာ ဗုဒၶဘာသာ ၅၅% ခရစ္ယာန္ ၁၂.၄၀% ႏွင့္  ရိုးရာ နက္စား ၃၂.၆% တို႔ ျဖစ္သည္
ဘာသာစကား
ျမိဳ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ေနရာ ေဒသ ႏွင့္ လိုက္၍ ဘာသာစကား အနည္းငယ္ ကြဲျပားမႈ ရွိၿပီး ၎ကို သံုးအုပ္စု အေနျဖင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ အရိုင္း (အရိုင္းခမိ၊ အရိုုင္း၊ အရို), ခတၱနာ (ခတ္နာ), ခကၱာ, ဝါကုန္ (ဝါကုန္း၊ ဝါကင္း) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုၾကားတြင္ ဝါကုန္းစကား အေျပာ မ်ားဆံုး ျဖသည္။ စာေပတြင္ဝါကုန္းစကားကို အဓိက ထားသံုးသည္။ ၿမိဳ တို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္စာေပ ရွိသည္။ အဂၤလိပ္အကၡရာ ျဖင့္ အသံုးျပဳသည္။

အပ်ိဳလူပ်ိဳဘဝ
…အလုံတြီၾဟံဳ မၾဟံဳဝိတဂါ။ ခပ္ပီြတြီၾဟံဳ မၾဟံဳဝိတဂါ။ တဟွာအူဒီ မခါအေဖာင့္ ဝိတဂါ။ မက္အုံနေအြအုိရ္။ မခိပ္နေအြအုိရ္…။
အုံအင္း အုံအင္းႏွင့္ ကိုေရႊဖားတုိ႔လည္း ေအာ္ျမည္ေနၾကျပီ။ ဂ်ိဳးဂ်ိဳး ဂိ်မ္းဂ်ိမ္းႏွင့္ နဂါးပ်ိဳမတုိ႔လည္း မုိးသံကုိေပးေနၾကျပီ။ ေၾသာ္…ရြက္ေဟာင္းမ်ားေၾကြ၍ ရြက္သစ္ေဝေသာ မုိးရာသီသုိ႔ေရာက္လာခဲ့ေပျပီ။ ခုေနခါမ်ား ကုိယ့္ရပ္ဌာေနဆီသုိ႔ ေမာင္တစ္ေယာက္ျပန္ရေတာ့မည္။ ကုိယ္ခ်စ္ရသူႏွင့္ တဒဂၤခြဲေနရေတာ့မည္ပါလား အခ်စ္ရယ္..။
ဟုတ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အျမင္အားျဖင့္ ဘာသာစကား၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မွဳမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား ကြဲျပားျခားနားၾကေသာ္လည္း ရသခံစားျခင္း၌ တူညီၾကပါတကား။ ရခုိင္ျပည္ဖြါးတုိင္းရင္းသား ျမိဳခမိလူပ်ဳိေလးမ်ားသည္ တစ္မုိး၊ တစ္ေဆာင္းလုံး လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္၌ ပင္ပန္းၾကသေလာက္ လက္ပံငုံဖူးမ်ား နီတ်ာတ်ာဖူးပြင့္ၾကခ်ိန္၊ ဆက္ရက္ငွက္မ်ား ျမဴးေပ်ာ္ၾကခ်ိန္တြင္ အလုပ္ခြင္မွအနားယူကာ မိမိတုိ႔ ျမိဳခမိ ေဒသ ေတာေတာင္၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းေဒသေက်းရြာမ်ား၌ တစ္ရြာဝင္ တစ္ရြာထြက္ကာ နဖူးစာရြာလည္သြားေလ့ရွိၾကေပသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ တစ္ရြာရြာတြင္ အပ်ိဳလူပ်ိဳတုိ႔ဘဝ ခ်စ္သူမ်ားရွိတတ္ၾကသည္။ ဤသို႔ဤႏွယ္ ခ်စ္သူတုိ႔ဘဝ ေပ်ာ္၍မဆုံးခင္ မုိးရာသီေရာက္လာခဲ့ေပျပီ။ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ၾကရေတာ့မည္။ မတတ္သာ၍ ခ်စ္သူႏွင့္ခဲြခြါရေတာ့မည္။ ဤအခ်ိန္အခါတြင္ ျမိဳခမိတုိင္းရင္းသားလူပ်ိဳကေလး၏ ႏွလုံးသားမွ စာေပမတင္၊ အကၡရာ မထင္ဘဲ အလြမ္းဘြဲ႕ကဗ်ာမ်ားကို ရင္မွ ဖြင့္ဟဆုိခဲ့မိေလေတာ့သည္။
ျမိဳခမိတုိင္းရင္းသား လူပ်ိဳအပ်ဳိဘဝသည္ အလြတ္လပ္ဆုံး၊ အေပ်ာ္ဆုံးျဖစ္သည္။ အသက္အားျဖင့္ ၁၆၊ ၁ရ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္သည္။ ျမိဳခမိလူပ်ိဳေလးမ်ားသည္ အိမ္မ်ားႏွင့္ဆက္၍ ေဆာက္ထားေသာ ဧည့္ခန္းၾကီးမ်ားတြင္ စု၍အိပ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၁၄၊ ၁၅ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ အပ်ိဳျဖစ္ျပီဟု ေယဘုယ်အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ျမိဳခမိအပ်ိဳေလးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔သင့္ရာ သုံး၊ ေလးေယာက္စုျပီး အိပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မုဆုိးမအိမ္တြင္ သြားအိပ္ၾကသည္။
ညဥ့္ငွက္ကေလးမ်ားအိပ္ေသာ တိပ္ဆိပ္ခ်ိန္္တြင္ လူပ်ိဳမ်ားသည္ အပ်ိဳမ်ားရွိရာအိမ္သုိ႔ အပ်ိဳလွည့္သြားၾကသည္။ ဤသို႔သြားရာ၌ မိမိတုိ႔ညီအစ္ကိုေဆြမ်ိဳးစု အပ်ိဳဆုိလွ်င္ေရွာင္ၾကသည္။ အာဂႏဳၱလူပ်ိဳဆုိလွ်င္ ရြာလူပ်ိဳကေလးမ်ားက အပ်ိဳအိမ္သုိ႔ မိတ္ဆက္ပုိ႔ရသည္။ လူပ်ိဳသည္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဦးသုံးဦးျဖစ္ေစ အပ်ဳိအိမ္ေပၚသို႔တက္ျပီး တံခါးဝမွေန၍ ေတးကဗ်ာျဖင့္ အသံေပးကာ ခ်စ္ေရးဆုိခြင့္ေတာင္းရေလသည္။
အပ်ိဳမ်ားကလည္း တံခါးကုိ ဖြင့္မေပးေသးဘဲ အေမာင္တုိ႔သည္ အဘယ္ရြာကနည္း၊ အဘယ္အမ်ိဳးအႏြယ္ကနည္း စုံစမ္းရသည္။ အကယ္၍ မမွန္မကန္ေျပာသူ၊ ေနာက္ေျပာင္သူ၊ မရုိးသားသူဟု ယူဆလွ်င္ ခြင္မျပဳၾကေခ်။ ထုိသုိ႔ စုံစမ္းျပီးမွ တံခါးကုိ ဖြင့္ေပးျပီး လူပ်ိဳေလးတုိ႔အား ေနရာေပးၾကသည္။
တီတင္ (ေခၚ) ဝါးေစာင္းကုိ အပ်ဳိလူပ်ဳိတုိ႔ ေရွ႕ဆုိင္ထုိင္ကာ အတုိင္အေဖာက္ စည္းခ်က္ညီညီႏွင့္ တီးခတ္ရင္း ေတးကဗ်ာမ်ားကုိ အနက္ေဖာ္၍ အခ်ီအခ် ဆုိၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ခ်စ္ေရးဆုိၾကသည္။ ဤသို႔ တစ္ည ႏွစ္ည သုံးည စသည္ျဖင့္လူပ်ိဳတုိ႔က ဇြဲရွိရွိ ခ်စ္ေရးဆုိေသာအခါ ခ်စ္သူတုိ႔ဘဝသို႔ေရာက္လာၾကသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ ခ်စ္သူတုိ႔ဘဝသို႔ေရာင္လာၾကေသာအခါ ပစၥည္းလက္ေဆာင္ အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္၍ သစၥာဆုိခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိတုိ႔ဆံပင္ကုိ ႏုတ္၍ အခ်င္းခ်င္းအပ္ႏွံၾကသည္ဟုဆုိၾကသည္။ မည္သုိ႕ဆုိေစ ျမိဳခမိတုိင္းရင္းသားအပ်ဳိလူပ်ဳိဘဝမွာ သစၥာရွိၾကေလသည္။
အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ျမိဳခမိတုိင္းရင္းသားမ်ားတြင္ တရားဝင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ထုံးစံမရွိေခ်။ အခ်င္းခ်င္းေမတၱာမွ်၍ျဖစ္ေစ၊ လူၾကီးမိဘခ်င္းသေဘာတူေစ့စပ္၍ျဖစ္ေစ တရားဝင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးေလ့ရွိ၏။ မိခင္၏ ေမာင္ဘြားသမီးေတာ္စပ္သူ သားအတြက္ေစ့စပ္ေတာင္းဆုိေလ႔ ရွိသည္။ (ျမိဳခမိတုိင္းရင္းသားတုိ႔တြင္ ေမာင္ဘြားတုိ႔၏ သားက ညီမ၊ အစ္မေတာ္စပ္သူတုိ႕၏ သမီးပ်ိဳမ်ားကုိ ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳရေခ်။) မည္သို႔ဆုိေစ ျမိဳခမိအပ်ိဳလူပ်ဳိမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာရွိက ေယာက်ာ္းေလးသည္ မိဘေဆြမ်ိဳးကို အသိေပး၍ ေတာင္းဆုိခုိင္းရသည္။ မိဘတုိ႔ကလည္း လူငယ္တုိ႔သေဘာကုိ ေမးျမန္းနားခ်ျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ညီအစ္ကုိေဆြမ်ိဳးအုပ္စု အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ တူမေတာ္အုပ္စု ျဖစ္ေစ ထုံးစံအရ သေဘာမတူႏုိင္ၾကေခ်။ အကယ္၍ လြန္က်ဴးမိပါက မိန္းကေလးဘက္က မရမကဖ်က္ယူၾကသည္။ ဖ်က္မရက ေဆြျပတ္ မ်ိဳးျပတ္ ျပဳၾကသည္မ်ား ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္ကား မရွိၾကေတာ့ေခ်။
ေခၽြးမရွာသြားျခင္း
ေခၽြးမရွာသြားရာ၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ လူလတ္ပုိင္း အိမ္ေထာင္ရွိသူ တစ္ဦး, ဦးကုိေခၚေဆာင္သြားရသည္။ ဤသို႔သြားရာ၌ ‘စုံ’ မသြားရေပ။ ‘စုံ’ သြားလွ်င္ ‘မ’ မရႏုိင္ဘဲ ‘မ’ သြားလွ်င္ ‘စုံ’ ရႏုိင္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။ ေက်းရြာသို႔ေရာင္လွ်င္ မိမိတုိ႔ေဆြမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ အသိမိတ္ေဆြအိမ္၌ တည္းခုိျပီး ရြာလူပ်ဳိေခါင္းကို အကူအညီေတာင္းရသည္။ ရြာလူပ်ိဳေခါင္းကလည္း ေတာ္စပ္သည့္အမ်ဳိးအႏြယ္မွ သမီးပ်ိဳမ်ားကုိ ျပေပးသည္။ ရြာလူပ်ိဳေခါင္းက လမ်ိဳးဓေလ့၊ ရြာဓေလ့ထုံစံအရ တာဝန္ေက်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ မိမိတုိ႔စိတ္ၾကိဳက္မိန္းကေလးကုိေတြ႔လွ်င္ အမူအက်င့္တုိ႔ကုိ ေလ့လာျပီး သက္ဆုိင္ရာမိဘမ်ားသို႔ အသိေပးေတာင္းဆုိရသည္။ မိန္းကေလး၏ဆႏၵကုိလည္း ေအာင္သြယ္၍ ေမးျမန္းရေလသည္။
မိန္းကေလးကုိ ေယာက်ာ္းကေလးအိမ္သုိ႔ ေခၚယူရာ၌ မိန္းကေလးသည္ ေအာ္ဟစ္ငုိေၾကြးေလ့ရွိသည္။ ဤသည္မွာ သေဘာမတူ၍ မဟုတ္ဘဲ မိဘအိမ္မွထြက္ခါနီး မ်က္ရည္က်မွ လင္သားအိမ္ေရာက္ေသာအခါ ဆန္ေရစပါး ဥစၥာေရႊေငြ ေပါမ်ားၾကလိမ့္မည္ဟု အယူအဆရွိၾကသည္။ အမွန္တြင္ မိဘေမာင္ဘြားမ်ားႏွင့္ မခြဲစဖူးခြဲရေတာ့မည္အသိဝင္၍ ဝမ္းနည္းရျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
အဘုံရႊီ
မိန္းကေလးကုိ ေယာက်ာ္းအိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္လာျပီး သုံးေလးရက္အၾကာတြင္ မိန္းကေလး၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားက သမီးကုိယူရန္သြားရသည္။ ၄င္းကုိ ‘အဘုံရႊီ’ ဟုေခၚသည္။
အဘုံရႊီရန္အတြက္ မိဘက အရင္းႏီွးဆုံးေဆြမ်ိဳး တစ္ဦး,ဦးကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပး၍ အျခားနီးစပ္ရာတုိ႔ႏွင့္သြားေစသည္။ သမက္ရွင္ဘက္မွ သမီးရွင္ကုိ အဘုံရီႊရန္လာသည့္အခါ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံရန္ ၾကက္ငွက္ႏွင့္ ေခါင္ရည္အရက္တုိ႔ကုိ အဆင္သင့္ထားရသည္။ ေခၽြးမအသြင္းအတြက္ ေငြဒဂၤါး၊ ေၾကးေမာင္း၊ ဟင္းရံ (တူရိယာတစ္မ်ိဳး)၊ ဓား၊ လွံ၊ ေတာင္ႏြား စသည္တုိ႔ကုိ စုေဆာင္းထားရသည္။ ယခုေခတ္တြင္ကား ပစၥည္းမ်ားရွားပါးျပီျဖစ္္၍ ေငြဒဂၤါးအစား ေငြစကၠဴမ်ားကုိ တန္ဖုိးကုိက္၍ ေပးၾကရသည္။
အသြင္းေငြမ်ား အားလုံးကုိ စုံစုံလင္လင္ မေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ႏွစ္ခ်ိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ မဂၤလာေန႔တြင္ ေပးရသည္။ က်န္္ေသာအသြင္းေငြမ်ားကုိ ကာယကံရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံက တျဖည္းျဖည္းေပးေဆာင္ကလည္း ရသည္။ အကယ္၍ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ အသြင္းေငြကုိ စုံစုံလင္လင္ မေပးနုိင္သည့္အၾကားက ေသဆုံးခဲ့လွ်င္ က်န္ရစ္သူ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေပးၾကရသည္။ သားသမီးမ်ားမက်န္္ခဲ့လွ်င္ အေမြဆက္ခံသူက ေပးရသည္။
ထုိအသြင္းေငြအျပင္ ေခၽြးမ၏ ဦးရီးေတာ္သူကုိ ‘အေဘကဒင္’ ေခၚ အသြင္းေငြအျဖစ္ ႏြားတစ္ေကာင္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြဒဂၤါး ၃၀ ကုိ ေပးရသည္။ အကယ္၍ မိဘမ်ားေသဆုံးသည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မိဘမ်ားကုိယ္စား အေရးတယူ ၾကည့္ရွဳေစာင္မရန္ ျဖစ္သည္။
အသြင္းေငြကိစၥကို အဘုံရီႊမဂၤလာတြင္ မစားမေသာက္မီ ေဆြးေႏြးၾကရေလသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္ျပီးမွသာလွ်င္ ပြဲေတာ္ကုိက်င္းပကာ စားေသာက္ၾကသည္။ အကယ္၍ မေျပလည္က သမီးကုိေခၚယူျပီး ျပန္သြားၾကသည္။ မဂၤလာပြဲလည္း မက်ေတာ့ေခ်။
မဂၤလာပြဲစာျခင္း
သမီးရွင္ႏွင့္ သမက္ရွင္တုိ႔ ေျပလည္ၾကသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေခါင္ရည္ဖြင့္ကာ ေသာက္စားၾကသည္။ ထမင္းဝုိင္းျပင္သည့္ အခါ ဧည့္သည္မ်ားကို ဦးစြာေကၽြးေမြးရသည္။ သားရွင္တုိ႔က ဝက္သားစားရျပီး သမီးရွင္တုိ႔က ၾကက္သားစားၾကရသည္။ ေရာေႏွာစားမိက အမွားခံျပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရသည္။
မဂၤလာေဆာင္ပြဲတြင္ ရြာသားမ်ားက ‘ေလာင္ကက္’ ေခၚ သစ္သားဗန္းၾကီးမ်ားျဖင့္ ထမင္းလာပုိ႔ၾကသည္။ အိမ္တစ္အိမ္မွ ၾကက္တစ္ေကာင္ အရက္တစ္ပုလင္းစီ လာေရာက္ကုူညီၾကသည္။
ဤသည္မွာ ျမိဳခမိတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ရိုင္းပင္းကူညီတတ္ေသာ ဓေလ့ျဖစ္သည္။ ထမင္းကုိ နံနက္တစ္ၾကိမ္၊ ေန႔လည္တစ္ၾကိမ္ႏွင့္ ညေနစာတစ္ၾကိမ္ စသည္ျဖင့္ တစ္ေန႔ သုံးၾကိမ္ ေကၽြးေမြးၾကသည္။
အဘုံလာ
မိန္းကေလးမိဘမ်ားမွ ‘အဘုံရီႊ’ မဂၤလာပြဲျပဳလုပ္ျပီး ေခၽြးမျဖစ္သူကုိအိမ္သို႔ ျပန္ေခၚသြားသည္။ ဤသုိ႔ ျပန္ေခၚသြားရျခင္းမွာ သမီးကုိ ေပးသင့္ေပးထုိက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အေမြေပးရန္ႏွင့္ သမက္ရွင္ေဆြမ်ိဳးတုိ႔အား မိမိတုိ႔က တဖန္ျပန္လည္ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ ေခၽြးမျဖစ္သူအား မိဘတုိ႔ေခၚသြားျပီး ေလးငါးရက္အၾကာတြင္ ေယာက်ာ္း ျဖစ္သူက ဇနီးျဖစ္သူအား ေခၚယူရန္ ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းအသင္းတုိ႔အား ဖိတ္ေခၚ၍ လာၾကသည္။ ၄င္းကုိ ‘အဘုံလာ’ ဟုေခၚသည္။
အဘုံလာ သြားရာ၌ သမက္ျဖစ္သူက ေယာကၡမအတြက္ ေခါင္ရည္ငင္ျပီး ယူသြားရသည္။ ယခုေခတ္တြင္ အခ်ဳိ႕က ႏုိ႔ဆီမ်ား ယူေဆာင္သြားၾကသည္။ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းက တုိက္ေကၽြးေသာ မိခင္ႏုိ႔ရည္ကုိ ေပးဆပ္ျခင္းအဓိပၸါယ္ဟု ဆုိၾကသည္။ ေပးရန္က်န္ေသာ အသြင္းေငြႏွင့္ ၾကက္မ်ားကုိလည္း ယူသြားရသည္။ ၾကက္မ်ားကုိ ေယာကၡမေဆြမ်ိဳး ညီအစ္ကုိမ်ားကုိ တစ္ေကာင္စီ အေသသတ္၍ ပုိ႔ၾကရသည္။
ေယာကၡမအိမ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေယာကၡမက သမက္ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ေဆြမ်ိဳးသားသမီးမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ သမီးႏွင့္ သမက္အတြက္ မိမိတုိ႔ကုိတုိင္ရက္ေသာ ‘ပဂ်င္း’ ေခၚ ျမိဳခမိ ေစာင္ထူၾကီးကုိ ငါးထည္မွ ခုႏွစ္ထည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ‘အိမ္လုိင္း’ ေခၚ ရင္ခံမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ‘အိမ္နက္’ ေခၚထဘီမ်ားကုိလည္းေကာင္း လက္ဖြဲ႕ေပးၾကသည္။ တခ်ဳိ႕တတ္ႏုိင္ေသာသူတုိ႔က သမီးႏွင့္ သမက္တုိ႔အတြက္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကုိ အေမြေပးၾကသည္။
‘အဘုံလာ’ မဂၤလာပြဲအျပီး ျပန္ၾကမည့္ နံနက္တြင္ သမီးသမက္တုိ႔အတြက္ ‘ေအာက္လာ’ ေခၚ စြယ္စုံဝက္ေကာင္ၾကီးၾကီးကုိ သတ္၍ ထက္ဝက္ကုိခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးျပီး ထက္ဝက္ကုိအိမ္ျပန္္လက္ေဆာင္ ထည့္ေပးေလသည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမိဳခမိတုိင္းရင္းသားတုိ႔ မဂၤလာေဆာင္သည္ အလြယ္တကူမျပီးေျမာက္ႏုိင္သကဲ့သို႔ လင္မယားကြာရွင္းရန္္လည္း လြယ္လြယ္ေတာ့မရေခ်။ တစ္လင္တစ္မယား ရာသက္ပန္္ ခုိင္ျမဲၾကသည္ကမ်ားပါသည္။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း
ၿမိဳ တို႔တြင္ ကေလး ေမြးဖြား သန္႔စင္ေသာ မိခင္သည္ ေယာက္်ားေလး ေမြးသည္ ျဖစ္ေစ ၊ မိန္ကေလး ေမြးသည္ ျဖစ္ေစ ရက္ေပါင္း (၃၀) ခန္႔ ထၼင္းႏွင့္ ေရ ကိုသာ သံုးေဆာင္ရသည္။ ၎သည္ ဖက္ရြက္ေပၚ ထၼင္းႏွင့္ ေရသာျဖစ္သည္။
ေမြးဖြားမိခင္သည္အတြက္ေနအိမ္၏ေနာက္ေဖးခန္းတြင္ သိသန္႔ေမြးဖြားခန္႔ကိုေဆာက္လုပ္ေပးရသည္။
၎သည္ သန္႔ေစျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ရက္ေပါင္း (၃၀)ခန္႔ ထၼင္းျဖဴ ႏွင့္ ေရ တစ္ခုသာ သံုးေဆာင္ၿပီးသည္ ေနာက္တြင္၊ ေနာက္ ထက္ (၁၀) ရက္ထက္မံၿပီး
ဟင္းသီးဟင္းရြင္ ျဖင့္ ေရလံု ျပဳ တ္ ဆားအနည္းငယ္ ထည့္ သာ စားရျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္မွ ပံု မွန္ သံုးေဆာင္ ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ၎ သည္ ရိုးရာ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ သန္႔စင္ျခင္းဟု ယူဆၾကသည္။
ေမြးဖြားၿပီ ကေလးသည္ ရက္တစ္ပတ္ ျပည့္ၿပီး ခ်က္ ေႂကြၿပီ ဆိုပါက လူႀကီးမ်ားကို ေခၚၿပီ ကြန္ပြန္းတပ္ ေခါင္းႀကီး ေတာင္းခံရသည္။
ေသျခင္း သင္းၿဂိဳဟ္ျခင္း
ျမိဳ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ လူေသလၽွင္ ေသလူကို ေစာင္ အသစ္ျဖင့္ အၿမိတ္စ ဘက္ကို ေခါင္းရင္းဘက္၌ထားကာ အေလာင္းေပၚတြင္ ေျခရင္းဘက္မွ ေခါက္၍ လႊားတင္ထားရသည္။ ေခါင္းေအာက္မွ ဖ်ာ၊ ဖ်ာ ေအာက္မွ ဝါျခမ္းျပား ခင္းရသည္။
မသာကို အိမ္၏ ဧည့္ခန္းေတာင့္တစ္ေနရတြင္ ထားရသည္။ မသာအိမ္ရွင္က ေခါင္ဖြင့္ကာ ႏြား၊ ဝက္၊ ၾကက္ တစ္ခုခု ကို သတ္၍ အသုဘ ရႈလာသူမ်ားကို ေကၽြးေမြးရသည္။ အသုဘရႈ လာသူမ်ားကလည္း အကူပစၥည္းမ်ားကို ယူလာကာ ေထာက္ပံ့ေပးရသည္။
မသာကို အမ်ားဆံုး (၇)ရက္သာ အမိားဆံုး ထားေလ့ရွိၾကသည္။ အေၾကာင္း မွ ရပ္ေဝးမွ ေဆြမ်ိဳ ုး မ်ားအလာကို ေစာင့္ ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မသာကို ေျခရင္းဘက္မွ စ၍ ခ်ရသည္။ အေရွ႕တစ္ေယာက္ အေနာက္ တစ္ေယာက္ ထမ္းရသည္။ ထရံကို ၿဖိဳပစ္ရသည္။ ကိုယ္ဝန္ျဖင့္ေသက အိမ္ေနာက္က ခ်ရသည္။ မသာခ်ခ်ိန္သည္ မနက္ပိုင္ ၈ နာရီ ၉ နာရီ ခန္႔ ျဖစ္သည္ ၁၂ နာရီ မေက်ာ္ရေပ။ သခ်ႋဳ ုင္းကို ေခ်ာင္းနားတြင္ ထားေလ့ရွိသည္။ မသာပို႔သူမ်ားက ထင္း တစ္ေခ်ာင္းစီ ယူသြားရသည္။ မိသားစုမွေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးဦးက စၿပီး မီးရွိုးရသည္။ အေလာင္းေကာင္ မီးကၽြမ္းၿပီးေနာက္ အနီးရွိ ေခ်ာင္းေရျဖင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသု႔ဘ အိမ္မွ ေျမ အိုးတစ္လံုးယူလာရသည္။ အရိုးစုမ်ားကို စုကာ ၎ထဲ့တြင္စုကာ ျမဳပ္ႏွံရသည္။ တခ်ိဳ ့ေနရာမ်ားတြင္၎ အိုးအား ရိုက္ခြဲထားရသည္ဟုဆိုသည္။ မ်က္နာ မူပံုမွာ ေယာက်္ားျဖစ္က အေရွ႕အရပ္၊ မိန္းမျဖစ္က အေနာက္အရပ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေနထြက္က အလုပ္ခြင္ဝင္ရမည့္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေနဝင္ခ်ိန္၌ ထမင္းခ်က္ရမည့္ တာဝန္ ရွိသျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ လွည့္ထားရျခင္း ျဖစ္သည္။
အစိမ္းေသ၊ေရႏွစ္ေစ၊ ကိုယ္ဝန္ ႏွင့္ေသက ျမဳပ္ရသည္။
ကေလးငယ္ေသလၽွင္လသားငယ္မဟုပ္ကသို႔မဟုပ္တပတ္အသြင္းဆံုးသူျဖစ္ကသခ်ႋဳုင္းတြင္မသၿဂႋဟၤရေပ။အေလာင္းကိုဖ်ာျဖင့္လိပ္ကာရြာအနီးရွိဆိပ္ၿငိမ္ေနရာ၌ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ကာသစ္ပင္၌တြဲေလာင္းထားရသည္။၎ကိုအသက္ႀကီးေသာလူႀကီးေတြသာလုပ္ရသည္။၎ကိုၿမိဳ(ခမီ)စကားျဖင့္ #Narbaubon နာဘာ့ဘင္ ဟူေခၚသည္။

မွီျငမ္းကုိးကားစာအုပ္မ်ား
ျမန္မာစာအဖဲြ႕၊ ျမန္မာအဘိဓာန္၊ ၁၉၉၁
ျမန္မာစာအဖဲြ႕၊ ျမန္မာစာလုံးေပါင္းသတ္ပုံက်မ္း၊ ၁၉၇၈
ျမန္မာစာလုံးေပါင္သတ္ပုံက်မ္းမ်ား
မဟာပညာေက်ာ္ေလွ်က္ထုံး
ဘုိးရာဇာေလွ်ာက္ထုံး
ေမွာ္ဘီဆရာသိန္း၊ ပါးစပ္ရာဇဝင္
ဦဘသန္း၊ ျမန္မာရာဇဝင္
ဦးၾကည္၊ ျမန္မာရာဇဝင္သိအပ္ဖြယ္ရာအျဖာျဖာ
ေဒါက္တာထင္ေအာင္၊ ေညာင္ရမ္းအလြန္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသမုိင္း
ဦးကုလားရာဇဝင္
မွန္နန္းရာဇဝင္
တကၠသုိလ္စာေပးစာယူပုိ႔ခ်ခ်က္ (ျမန္္မာစာ) ေနာက္ဆုံးႏွစ္
ကလ်ာမဂၢဇင္း(၈/၉၄)
ဦးရာဇ္ေျမမဂၢဇင္း၊ အမွတ္ (၃)
ရခုိင္ညႊန္႔ဖူးမဂၢဇင္း
ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ အသစ္ျမင္ဗမာ့သမုိင္း
ဦးထြန္းေရႊခုိင္၊ ရခိုင္မဟာမုနိ ဘုရားသမုိင္း
မႏၲေလးမဟာျမတ္မုနိဘုရားသမုိင္း (မန္းရာျပည့္)
ဦးသာထြန္းေအာင္၊ ရခုိင္မဟာရာဇဝင္ေတာ္ၾကီး
ဦးေဖေမာင္တင္၊ ျမန္မာဝတၳဳအစႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား
ဦးညြန္႔ဟန္၊ ေဝသာလီျမိဳ႕ေဟာင္းေလ့လာခ်က္ (၁၉၈၆) ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာန
ေဇယ်၊ မွတ္တမ္း၌ ဗမာ့အေရးအခင္းမ်ား
ေျမာက္ဦးလမ္းညႊန္
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း (အမွတ္ ၁/၉)
ျမန္မာႏုိင္ငံသုေတသနဂ်ာနယ္ (၁၂/၅၉)၊ ၄၂ (၂)၊ (၁၂/၇၈)၊ ၅၃(၃)
ဦးသိန္းေမာင္၊ စစ္သူၾကီးမဟာဗႏၶဳလ
က်ဥ္းကန္ရွင္ၾကီး၊ စြယ္စုံေက်ာ္ထင္က်မ္း
ျမန္မာမင္းလြတ္ေတာ္သံုးသတ္္ပုံက်မ္း၊ စာစဥ္(၁)
ေက်ာ္ေအာင္စံထား၊ ေဝါဟာရရတၴပကာသနီ
ဦးတင္ဧ၊ ဝဏၰေဘာဓနသတ္အင္း
ဦးေက်ာ္ထြန္း၊ ကဝိမ်က္မွန္္သတ္ပုံက်မ္း
ဦးသာျမတ္၊ ျမန္မာစာေရးထုံးက်မ္း
ဦးဝန္္၊ တကၠသုိလ္သတ္ညႊန္းက်မ္း
ရွင္မဟာရ႒သာရ၊ ကုိးခန္းပ်ဳိ႕
ဒုတိယနဝေဒး၊ ရခုိင္ႏုိင္ေမာ္ကြန္း
ရွင္ျမတ္ေခါင္၊ သခင္ၾကီးဧခ်င္း
ရွင္မဂၢသမာဓိ၊ ေနမိဘုံခန္းပ်ဳိ႕
ရွင္အုန္းၫို၊ ဂါထာေျခာက္ဆယ္ပ်ဳိ႕
နဝေဒးၾကီး၊ မေနာ္ဟာရီပ်ဳိ႕
ျမန္မာအဘိဓာန္္ေဝါဟာရမ်ား၊ အတြဲ (၃)
တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ား (ရခုိင္/ခ်င္း)
သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိ္င္း၊ သခင္ဋိကာ
ဦးပ႑ိတ၊ ရမ္းျဗဲ ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ ဓညဝတီရာဇဝင္သစ္
ဦးေအာင္သာဦး၊ ရခိုင္ရာဇဝင္
ျမဝတီမဂၢဇင္း (၄/၆၇)
အရွင္စကၠိႏၵ၊ ရခုိင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား
ပီယမာန္ေအာင္၊ ရခုိင္သာစြေလ
အရွင္ေကသရ၊ မာရယုႏွင့္ ေဗဒါရာဇဝင္ရွင္းတမ္း
ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ ပုဂံေရႊျပည္
မင္းတပ္ဘူနိန္၊ ခ်င္းေတာင္သမုိင္း
ေမာင္စာေခါင္ “ျမဳိဘာသာစကား၏ စကားသံမ်ားကုုိ အသုံးခ် သဒၵေဗဒအျမင္ႏွင့္ ေလ့လာခ်က္” ရန္ကုန္္တကၠသိုလ္၊ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႕အတြက္တင္သြင္းေသာက်မ္း (၁၉၉၁)
ရခုိင္မင္းသမီးဧခ်င္း (အဒုူမင္းညိဳ)
တပ္မေတာ္သမုိင္း (ဒု) တြဲဲ
တုိင္းက်ိဳးျပရပ္ျပဳမွတ္တမ္း (ပ/ဒု) တြဲ
စြယ္စုံႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁၉၉၃)
- ေကသာရ ၊ ေဗဒါရွင္းတမ္း၊ စာ-၂၀၊ ၂၂
2- ယင္း ၊ စာ-၂၃၊ ၂၄
3- အဒူမင္းညိဳ၊ ရခုိင္မင္းသမီး ဧခ်င္း ၊ စာ-၁၈
4- စာေခါင္၊ ျမဳိဘာသာစကား၊ စာ-၂၅
5- မာရယုနွင့္ ေဗဒါရွင္းတမ္း၌ “မာရယု” ဟု အမည္မွည့္ပုံ မပါ။ “ဓညဝတီ ရာဇဝင္သစ္” ၌မူ ဣႏၵမာယုနတ္မတြင္ ဖြားျမင္ေသာေၾကာင့္ နတ္တုိ႔ပူးဝင္၍ ေျပာသျဖင့္ “မာရယု” ဟုအမည္မွည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ “ရကၡပူရ ေၾကးမုံက်မ္း” စာအုပ္တြင္ ဣႏၵမာယု သက်အမ်ဳိးသမီးမွ ဖြားျမင္ေသာ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (မာရယု) ဟူေသာ အမည္ကိုု မွည့္ေခၚၾကေလကုန္၏ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာက္ေတာ္ျမဳိ႕နယ္၊ သရက္တစ္ပင္ရြာမွ ဦးအဂၤါေအာင္ ေျပာျပခ်က္အရမႈ မရာ-ေသာင္၊ ယု-ေခါင္၊ ေသာင္စပ္ခ်ဳံတြင္ ေကာက္ရသျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေခါင္ဖြင့္၍ ေသာက္ၾကရသည္ကုိ အစြဲျပဳ၍ “မာရယု” ဟူ၍ “ျမဳိ” ထုံးစံနွင့္အညီ အမည္မွည့္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ မရာ-ေသာင္၊ ယု-ေခါင္ (သုိ႕) ေခါင္ရည္
6- (က) ေကသာရ၊ ေဗဒါရွင္းတမ္း၊ စာ-၁၁-၁၄
(ခ)ဓညဝတီ ဦေအာင္ေဇယ် (ေျမာက္ဦး)၊ ရကၡပူရ ေၾကးမုံက်မ္း၊ စာ-၅၁
7- (က) ထြန္းေရႊခုိင္၊ ရခုိင္ေရွးေဟာင္း ျမဳိ႕ေတာ္မ်ား၊ ရန္ကုန္၊ သိဒိၶျမိဳင္စာေပ၊ ၁၉၈၅၊ စာ-၂၇
(ခ) ညိဳျမ၊ ကုန္ေဘာင္ရွာပုံေတာ္၊ စာ-၁၅၉
(ဂ) San Shwe Bu, A Brief Note on the old capitals of Arakan, p.3
8- အဒူမင္းညိဳ၊ ရခုိင္္မင္းသမီ ဧခ်င္း၊ စာ-၁၈
9- လွထြန္းျဖဴ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ တင္းမ၊ ေတာင္ေဘြေဒသဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ တင္းမ ဘုရင္ေအာင္လာဟုလည္း ေဖာ္ျပပါသည္။ စာ-၂၈
10- ညဏ၊ ဓညဝတီသစ္၊ စာ- ၄၁-၄၇
11- (က) မွန္နန္းရာဇဝင္ေတာ္ၾကီး၊ ပထမတြဲ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္ေရး ပညာျပန္႔ပြါး လွဳံ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔၏ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕၊ ပထမအၾကိမ္၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၀၃၊ စာ-၁၅၄၊ ၁၅၅
(ခ) ဓညဝတီ ဦးေအာင္ေဇယ်၊ ရကၡပူရ ေၾကးမုံက်မ္း၊ စာ-၆၁
12- (က) ထြန္းေရႊခုိင္၊ ရခုိင္ေရွးေဟာင္း ျမဳိ႕ေတာ္မ်ား၊ စာ-၂၉
(ခ) အခ်ဳိ႕ကမူ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင့္ နီလာပန္းေတာင္းမွာ တူဟန္ ယူဆၾက သည္။ ေဒသခံ “ျမဳိ” လူမ်ဳိးမ်ားက အဖုိေတာင္ႏွင့္ အမေတာင္ ဟု ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသည္။

ဦးကုလားေျမး

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.