Breaking

December 10, 2019

ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ရာဇဝင္၊ သမိုင္း၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စာအုပ္ ၁၂၀ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ရာဇဝင္၊ သမိုင္း၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စာအုပ္ ၁၂၀
(၁) ရခိုင္အကၡရာ ဆင္းသက္ရာ (အသွ်င္စကိၠႏၵ)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHOGQ4MDcyYmEtNjBkZi00MWYwLThiNjUtNTgxZjU1MGExOTkw&hl=en
(၂) ရခိုင္အကၡရာ စာပီခရီးလမ္းေၾကာင္း (အသွ်င္စကိၠႏၵ)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHMzk1OTZhMWItMTI2Zi00MDA5LWJkZTEtM2RhZTc3NTU4MzM2&hl=en
(၃) ရခိုင္သင္ပုန္းၾကီး ရြတ္ဖတ္နည္း (အသွ်င္စကိၠႏၵ)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHMTEyODliMjktZjVmZi00NjYzLWE3MmMtZDdlMmJmYTdlYmZl&hl=en
(၄) အကၡရာအေၾကာင္းေဟာေၿပာခ်က္ (အသွ်င္စကိၠႏၵ)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHZjQ5ZjRjNDYtNzBhMy00MGRjLTg5NDctZmU1YmMzZmQyMDBk&hl=en
(၅) ဂႏၱဝင္ရခိုင္ေဝါဟာရမ်ား
https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFMTIwZTJmM2ItZTY4Ni00NzExLWI5MzMtZWE1MjIxYmI0Mjkx&hl=en
(၆) ရခိုင္ဘာသာစကားလမ္းညြန္
https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFOTk5NTEyNzUtOTlhZC00MjJjLWIyZDMtZjBjYjA3MTJmOTky&hl=en
(၇) ေလာကသာရ အဖ်ား (ရခိုင္သူၿမတ္)
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNjQzOTkwNDktNzk3ZC00NGUwLWIzZDMtOWZiOTM3ODc1ZTZk&hl=en
(၈) ေလာကသာရဆံုးမစာ (ရခိုင္သူၿမတ္)
https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFYWFjN2YzZTktMzNhZC00OTZjLTliNTItNDNlMWVhYWY2YmM3&hl=en
(၉) အာႏၵာစၿႏၵားေက်ာက္စာ
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHOGY2MDQzY2EtODkyOC00MjU2LTk2ZWYtM2JjZDEzZjM4N2I1&hl=en
(၁၀) ရခိုင္ေက်ာက္စာ၊ ပီစာ၊ ပုရပိုက္စာ၊ ေခါင္းေလာင္းစာ၊ နန္႔ အၿခားစာပီမူတိ
https://docs.google.com/leaf?id=0Bx1Bi8oWwznHNDc5OTcxZDktMTlkNy00OTA1LTkxZjQtMDU3NTMyYmExZTIy&hl=en_US
(၁၁) ဂဝိႏၶက်မ္း (ရခိုင္ေဝသာလီေခတ္တြင္သကၠတဘာသာမွ ရခိုင္ဘာသာသို႔ၿပန္ဆိုအသံုးၿပဳခေသာကဗ်ာ၊လကၤာဆိုင္ရာသဒၵါက်မ္း)
https://docs.google.com/leaf?id=0Bx1Bi8oWwznHNmFhNzE2ZTYtZTU2Yi00ZmI1LWI1MjQtYTgzOGM2MDNmYTI3&hl=en
(၁၂) ကဝိပါသ႑က်မ္း
(ရခိုင္ေဝသာလီေခတ္တြင္သကၠတဘာသာမွရခိုင္ဘာသာသို႔ၿပန္ဆိုအသံုးၿပဳခေသာကဗ်ာ၊လကၤာဆိုင္ရာသဒၵါက်မ္း)
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNmNmM2I4ZDktNzdkNy00YmQxLTg2MDctMWJmZmY1YjA5OGM3&hl=en
(၁၃) ၿမန္မာမူၿပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ား (စ/ဆံုး)
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNTQ2OWVjZTktN2FlOC00MzhhLWI4MmQtNTIzOTUwZjI0NjRl&hl=en
(၁၄) ရခိုင္ရြီပီ ၾကိဳးစာ
https://docs.google.com/leaf?id=0Bx1Bi8oWwznHMTk3NTAyMWItM2Q5OC00MDU2LTljYmItOTZmZjVhYzA3OWRm&hl=en
(၁၅) ရခိုင္စာပီမူ (ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္)
https://docs.google.com/leaf?id=0Bx1Bi8oWwznHYmMzZmRlM2YtMzhiNi00N2MwLThkZjEtY2M5OTdlZDFlZWVl&hl=en
(၁၆) ရခိုင္စကားပံုတိ
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHOWI3ODNhOGMtYjVjOS00ODQ5LTllOGYtODEyYThlNGMzODNm&hl=en
(၁၇) ထူးဆန္းေသာပုရပိုက္က်မ္းစာ
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNjIzMWI1OTQtMTEzYi00YWZlLTgwMWItZDM2ZDU3ODEzZTY1&hl=en&authkey=CMznl7UL
(၁၈) ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၁
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHZjhjZmRhMzAtMzNiNi00MjY0LWJjNjItMzdkZDk3YjhkZThh&hl=en
(၁၉) ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၂
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHOWVkMTU5MmQtNjlmNS00MTA4LWFiMzctOTFhOTA0YTk2NTQ3&hl=en
(၂၀) ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၃
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHZTEwYjM2ZjEtMTEwNy00ODI4LThjMTktNDdlYTczMzVmZGYz&hl=en
(၂၁) ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၄
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHYzA2MDU0ZjktYjI5Zi00OTVhLWE5MzMtNzJhMGQxZmYyYTY0&hl=en
(၂၂) ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၅
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNmU0NzdiMGItODViYS00Mjg0LWFlNjItMDliNWI2OTIwZTI3&hl=en
(၂၃) ရကၡိတမဂၢဇိင္း-၆
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNDI4OTA5MjMtYjcyMS00MzIxLTgzZmQtZDBmNjQ0OTVhMTI4&hl=en
(၂၄) ရခိုင္စာပီ မဂၢဇိင္း-၁
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHNGY5NmE4YjQtMWMzZi00MTdlLWJhY2UtYjQ3MTdmMTVhOWQ4&hl=en_US
(၂၅) စိတ္ကူးေၿခာက္ပိႆာနန္႔ေၿမာက္ဥဴးကဘီလူး
https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFODBlMThhNjQtZGNkZi00OTE5LWEyYjMtMGFlNDA1YjhkNGY5&hl=en
(၂၆) ကိုသာလွဥဴး ၏ စုစည္းမူမ်ား
https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFYmQzMGJmYjYtM2M0NC00ZjMxLWI2YjQtNWU1Y2I0NjY2NTI5&hl=en
(၂၇) သွ်စ္ေသာင္းဘုရားသံထီးတင္ ရခိုင္သံခ်ပ္ၾကီး
https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFZGI4ZTkyMzUtMWI4Mi00ZGNmLWIyYTgtNDZjYjA5NDcwNmZi&hl=en
(၂၈) ေအဒီေၿခာက္ရာစုနန္႔ယင္းမတိုင္မွီရခိုင္ၿပည္သံုးအကၡရာတိကိုေဖာ္ထုတ္ၿခင္း
https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFYjJkNGUzOWItNzIyYS00ODMzLTg2OWItMDliNWJmMDYzMTBl&hl=en
(၂၉) ရခိုင္စကားၿပင္ေက်ာက္စာတခ်ပ္
https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFM2ViZTFiODQtNmZmMy00ZTJmLWE3NTItMTQ5ZDFmNWY3Y2Ux&hl=en
(၃၀) ဘာသာေရးဆိတ္သုန္မူနန္႔ၿမန္မာမူၿပဳခံရရခိုင္စာပီ
https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFZTc0ZWRhZTgtZDc5My00NzUyLWE2OGQtYmJiMWUyN2I3MGYx&hl=en
(၃၁)ရခိုင္သမိုင္းသုေတသနစာတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္
#San_Shwe_Bu #Research_Papers_on_Old_Arakan
pdf-9 MB
https://drive.google.com/file/d/0B5YXiOxxJtSZNVdLdkk0dmVZVTg/view
( ၃၂ )ဘဂၤလားအဝကြ်န္းသမိုင္း
https://docs.google.com/leaf?id=0Bx1Bi8oWwznHYmYzZmExOWMtM2ExMS00MjA4LTg2ZWItZWQ4YzRlZjY5YjNi&hl=en
( ၃၃ ) သီရိသုဓမၼၼရာဇာ၏နန္းတက္ပဲြအခမ္းအနား
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHN2FiMjEzODYtMDlkZC00NjQxLWIxODItMTJjNWFhZmJiNmFl&hl=en&authkey=CPXno-AN
( ၃၄ ) ရခိုင္ရို႕အားဖိနွိပ္ခေရဗမာ(ၿမန္မာ) ၿမိဳ႕၀န္မ်ား
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNjc2OTgwNTEtNDcyNC00NDQzLWFiYzAtZTFiODA2ZmUxNjk0&hl=en&authkey=CICMgY0G
( ၃၅ ) ကမၻာေပါင္းမ်ားစြာမွဘုရားမ်ားကိုကိုးကြယ္ၿခင္း
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNjlmNDZlN2ItNzRiZi00ZDE1LWJhNjgtMDQ4ZjFiYmMzMWFk&hl=en&authkey=COfs1e8B
( ၃၆ ) သွ်စ္ေသာင္းပုထိုးအတြင္းရွိအဓိကမ႑ိဳင္မ်ား
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNDY5NGFkMjgtMzljZi00YTgzLThhNWEtMDU4NGFkMmY4ODI5&authkey=CIDovfsP&hl=en
( ၃၇ ) ရခိုင္ႏိူင္ငံေတာ္က်ဆံုးၿခင္း
https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHMTE3OWUzZjQtMjFiYS00ZDVlLTg1ZGMtYzc2OGNiNzdkZmE1&hl=en&authkey=CPij-60L
( ၃၈ )ရခိုင္စာပီေဟာင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရီး၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကတ္ပါ။ (အသွ်င္စကၠိႏၵ)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHYTBiMDA0YWItZjFlZS00YjIwLTg4NzAtMmI5YTBlMDYzOTE5&hl=en
( ၃၉ ) ရခိုင္စကား၊ ရခိုင္စာ (ေမာင္စံေဖာ္)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHMTQ3YTAyZjYtN2EwMS00MjkzLWFlMTItOGQ3NmRmMGZmNGU3&hl=en_US
( ၄၀ ) ရခိုင္စကားကို ဘာသာစကားသုေတသီတို႔ ယူဆခ်က္ (အသွ်င္ၾကီး)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHOGM2YjY3YzktYTAxOC00MDlmLWFmMmYtMTg2ZmJiYWYxOWVi&hl=en_US
( ၄၁ ) ေၿမာက္ဥဴးေခတ္လယ္ ရခိုင္စာရြီးဟန္ သံုးမ်ိဳး (ေမာင္ဗသိန္း)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHMjkzNDE3OWEtZDYxYi00ODc1LWE3MDMtNTcyMTAxNDJmNzM1&hl=en_US
( ၄၂ ) မတူညီေရ အယူအခ်က္ၾကားက ရခိုင္စာပီ၏ ကံၾကမၼာ (မိုးညိဳ)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHNTg4ZGVlN2MtNDhhMy00OGVhLWJiYjEtMDBmMDdiZGFmODlm&hl=en_U
(၄၃) ရခိုင္သာျခင္းမ်ား( တန္းခိုးဆရာထြန္း)
https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPZDJaOFlVRVZzMU0/edit?hl=en&forcehl=1
(၄၄) ရခိုင္ဘုရင္မ်ား၏ ရာဇဝင္
**************************
https://drive.google.com/file/d/1odWI9o-QBkuYLs7WUlLhKQR7GZw-YV_z/view?usp=drivesdk
(၄၅) ဆရာႀကီးဦးသာထြန္း၏ သမိုင္း၀င္မိန္႔ခြန္းမ်ား
; အသ်င္ဣႏၵာစကၠ (ေဗဒင္ႏွင့္သမုိင္းသုေတသီ)
ေဒါင္းရန္လိင့္ = https://drive.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPT0otaU5IS0EySjg/view?usp=sharing
(၄၆)ေျမာက္ဦးေခတ္ ဘေစာျဖဴမင္းလက္ထက္ ပညာရိွအမတ္ႀကီး အဒူမင္းညိဳ ဖြဲ႔ဆိုသီကံုးခဲ့ေသာ ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္းမ်ား။
Download Link – http://arakanhistory.com/files/books/adu-min-nyo.pdf
(၄၇) ရခိုင္အာဇာနည္ သွ်င္ျမ၀ါ အတၳဳပၸတၱိ။ ( ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လွ)
https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPOWs0MUU1VTBJRm8/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၄၈)#မဟာပညာေက်ာ္ေလ်ွာက္ထံုး
pdf- 7 MB
http://www.kbrl.gov.mm/book/download/002811
(၄၉)ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အာ႐ွေနဝန္းဆရာေတာ္ Professor U ottama ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ China & Japan အမည္ရိွေသာစာအုပ္။
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F10FZwA141d7KTBGOoL1gFD1qM0xPr0zIq%2Fview%3Fusp%3Dembed_facebook&h=AT3esnfvnHGsnTBZQ8DMQfL8taVqSP05y262yZdvnCNuIh_aIukAP8HDJp9ksdv4lRXwoKN2ooTdiIa-7AelXizwi8PZ66pdZDqgvGCsoC2oVawQ5MVF0GHG-4R8o8WRlOU&s=1
(၅၀)ေျမာက္ဦးေခတ္ ရခိုင္ျပည္ ေရႊေရာင္လႊမ္းခ်ိန္
https://drive.google.com/file/d/1-pveWjUEzaaVR2gHSctw7gPzWmqSNWFl/view
(၅၁)ရခိုင္အလင္းျပက်မ္း
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZmWDO7ZV5ffVs3xSILSwWrXyi0DakmTKACy
(၅၂)ရခိုင္ျပည္ ဓာတ္ေတာ္မ်ား တည္ေနရာျပ
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZSsDO7ZewAKXOxig2BQDFucmjyuymYW7EVX
(၅၃)ရတနာေရႊေျမ(ရခုိင္ျပည္) ဦးလွဒင္း
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqsDO7Zec2ISTLwfcLUcLuXLaErsmGXT49V
(၅၄)ဆရာႀကီးဦးဦးသာထြန္း-ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ဘုရားသမိုင္း pdf-20MB
https://drive.google.com/open?id=0B0mXiknPh2jTWVFqV0hPbGQ0LWs
(၅၅)ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ (2) (အသွ်င္ စကၠိႏၵ) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPaVhGR1RmenJLSlE/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၅၆)ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ (4) (အသ်ွင္ စကၠိႏၵ)https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPeUtSX0laVlVBVlk/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၅၇)ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ (6)အသွ်င္ စကၠိႏၵ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPX0N1MkczTDRqSUk/edit?usp=sharing
(၅၈)ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ (7)အသ်ွင္ စကၠိႏၵ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPb2owYXc3LXJhNVU/edit?usp=sharing
(၅၉)ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ (8)အသ်ွင္ စကၠိႏၵ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPZHVFbmlSZldxMFU/edit?usp=sharing
(၆၀)ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ (9)အသ်ွင္ စကၠိႏၵ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPbThHZjIyWFFjak0/edit?usp=sharing
(၆၁)ကထိက ဦးေက်ာ္ရင္…သွ်င္သာရခိုင္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ား
https://yadi.sk/i/y9kUMQeqkNuR4
( ၆၂)…ဦးဥတၱမႏွင့္ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး(ျမထြန္းေအာင္)
https://yadi.sk/i/eJn5tJWokNuQD
(၆၃)…ရခိုင္ေခတ္ေႏွာင္း ေျမာက္ဦး(ေက်ာ္ဝင္းဦး)
https://yadi.sk/i/n-gg-bIWkNuQP
(၆၄)..ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျပႆနာ(ဦးေအးသာေအာင္)
https://yadi.sk/i/AjliHIVhkNuQV
(၆၅.).ရခိုင္တံခြန္ပုံျပင္မ်ား(အသ်ွင္ စကၠိႏၵ)
https://yadi.sk/i/CRMdLNaYkNuQY
(၆၆)ရခိုင္ျပည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားျပႆနာစာတမ္း
https://yadi.sk/i/Eq4KKLlikNuQb
(၆၇)…ရခိုင္ေလွ်ာက္ထုံးမ်ား( နႏၵာထြန္း)
https://yadi.sk/i/JJXdITJ6kNuQn
(၆၈)…ေျမာက္ဦးျမိဳ ့ေတာ္(ထြန္းေရႊခိုင္)
https://yadi.sk/i/ZLFzBhZmkNuQo
(၆၉)…ရခိုင္မဟာမုနိဘုရားသမိုင္း(ထြန္းေရႊခိုင္)
https://yadi.sk/i/F4fC7i8PkNuQs
(၇၀)…ရခိုင္စာဆိုေတာ္မ်ား(ထြန္းေရႊခိုင္)
https://yadi.sk/i/hCt4Lkz3kNuQx
(၇၁) က်ိန္းရိပ္ေျမလက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPUjRxNkxhN1g3Ulk/edit?hl=en&forcehl=1
(၇၂။) ကိုယ္ေတြ႕ေမယုေျမ ( ဦးစံထြန္းေအာင္) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPR3VPamU0clFseUE/edit?hl=en&forcehl=1
(၇၃)ရခိုင္ညြန္႔ဖူး အမွတ္(3) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPd2w1emJDSWtFRGs/edit?hl=en&forcehl=1
(၇၄) ရခိုင္ညႊန့္ဖူး အမွတ္(4) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPUUVJNnpVeGNKVzg/edit?hl=en&forcehl=1
(၇၅)ရခိုင္ညႊန္႔ဖူး အမွတ္(6) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPUHEtbFAyVVlma3M/edit?hl=en&forcehl=1
(၇၆) ရခိုင္သဘာ၀ေတးကဗ်ာ = အသွ်င္စကၠိႏၵ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPVE8tb1Jka3diZ0k/edit?usp=sharing
(၇၇) ရခိုင္စာပီခရီး = အရွင္ေကာသလႅ (ဂေ၀သီ) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPU0Y5M2FzOS1WMnc/edit?usp=sharing
(၇၈) ရခိုင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္း (ပ) = ရမ္းျဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အသွ်င္စႏၵမာလာလကၤာရ ပထမတြဲ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPeGttbndHM1JSU28/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၇၉) ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္ (ဒုတိယတဲြ) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPTmJFMXJiTEFGQWc/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၈၀) ရခိုင္၀ယ္ေရာင္း ဘားဘာအယ္လ္ဘမ္ (ရခိုင္၀တၱဳဖန္တီမႈ) = ပံသုခင္ (ရခိုင္ျပည္) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPbDg2WEV3b3BkcEU/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၈၁) မင္းျပားတခြင္ က်ိန္းေတာ္ရွင္ = အရွင္စကၠိႏၵ https://drive.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPX0t6b1E1NGpHNlk/edit?usp=sharing
(၈၂) ရခိုင္ကဗ်ာနန္႔ ရခိုင့္အေတြးအေခၚ ( စံေက်ာ္ထြန္း) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPMWt4aW1hZG11SUE/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၈၃) ရခိုင္ဗ်ာလ္ = တက္ထြန္းနီ(ေျမာက္ဦး) https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPcDVlSk5tb09ySk0/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၈၄) ရိုးမေခၚသံ = ေမာင္စံေဖၚ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPOU5aR0hycG5ZU1U/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၈၅) အမင္ ( ေမာင္ခိုင္ေအာင္ )https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPRHVFa1VacWkwakk/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၈၆) ေမ့အတြက္ မငိုယႈိက္လီေက့ = ဓည၀တီ https://docs.google.com/file/d/0B1SL3oD0_xcFNDFkODQ3OWMtMDg2YS00OWYxLWIzMGItZWExZWNkNDg0ZDA5/edit?usp=drive_web&hl=en&pli=1
(၈၇) ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး ေရးသားသူ = ဓညစံ https://docs.google.com/file/d/0B1SL3oD0_xcFY2QxNjg1OGItNGQyOC00MjBjLWE5NjItZTNjYjdjYjE5ODU0/edit?usp=drive_web&hl=en&pli=1
(၈၈) = ရခိုင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္း (မွတ္စု) ေရးသားသူ = ရမ္းျပည့္ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္စႏၵမာလာလကၤာရ https://docs.google.com/file/d/0B1SL3oD0_xcFZWZmODUwZGQtMDBlNi00YmQ0LTk0ZTEtOWZhNGZlMjcxYzdh/edit?usp=drive_web&hl=en&pli=1 https://docs.google.com/file/d/0B1SL3oD0_xcFNjNkZDg2NWYtYWMzMy00NGYzLTk5NzEtOGZkNWFjMzMyNjgx/edit?usp=drive_web&hl=en&pli=1
(၈၉) = ရကၡမ႑ိဳင္ ေရးသားသူ = ဦးဘစံ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPTWRLam03dnBacjA/edit?usp=sharing
(၉၀) = ရခိုင္ပံုေသ၀တၳဳမ်ား ေရးသားသူ = အရွင္စကၠိႏၵ http://www.arakannc.org/wp-content/uploads/2013/10/ရခိုင္ပံုေသ၀တၳဳမ်ား-အရွင္စကိႏၵ.pdf
(၉၁) = ရခိုင္စာအရီးအသားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ေရးသားသူ = ေမာင္ဗသိန္း https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPODVUOXNIN05IeE0/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၉၂) ကိုလိုနီဘ၀ေရႊခိုင္ျပည္ http://www.arakannc.org/wp-content/uploads/2013/10/ကိုလိုနီဘ၀-ေရႊျပည္ရခိုင္.pdf
(၉၃)ဓည၀တီရာဇ၀င္သစ္ (မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိ).pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6MTkyMTVlYjI1OTExNTI2Mw
(၉၄) ဓည၀တီၿမိဳ႔၏နိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းလကၤာ+ေက်ာက္ရစ္ေကဆရာ ဦးေမာင္စံလွ.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6NTM5NGY4NTgzYzhjZTk0Ng
(၉၅) နတ္သမီးသိုက္ ရခိုင္ရာဇ၀င္.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6NjJkZjVkZTBiYjBmMmU1Mg
(၉၆) A marriage in Burmah by Mrs. M. Chan-Toon.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6M2ZlOTlmNWQ2NjZlMDU2MA
(၉၇) ကင္းဘာရင္း ေခၚ ဗိုလ္ခ်င္းျပန္.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6NTNhYjlhZmUxMjA1MGRmNg
(၉၈)က်ိန္းရိပ္ေျမလက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6NDc1MjMwMTBiNjA5ZmRlMQ
(၉၉) ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့ေလး+ဆရာစံေက်ာ္ထြန္း.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6MzEwMDVjZTExMDcwNWI5NA
(၁၀၀) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6MWY1ODY0ZGE1YjViMDkxZg
(၁၀၁) ဘံုေပါက္သာေက်ာ္-ေတာ္လွန္ေရးခရီး၀ယ္ (၁).pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6N2M0YjlmNWMzOTMzM2E2Mg
(၁၀၂) ဘံုေပါက္သာေက်ာ္-ေတာ္လွန္ေရးခရီး၀ယ္ (၂).pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6NDczNmNiODNmNzc0M2M2OQ
(၁၀၃) မင္းရာဇာႀကီးစာတမ္း.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6NjY5NjU0MDBkYzQxNWM1Mg
(၁၀၄)မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6NjFkZDZiMjU5OGE5ZTgxNA
(၁၀၅)ရခိုင္စတူပါ ေက်ာက္ေစတီငယ္မ်ား.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6NGIyNGU4ZjMzNzFiNWMxNw
(၁၀၆)ဂုတၱိလႏွင့္ မုသိက သာျခင္းသစ္ (ဆရာဦးေအာင္ထြန္း).
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxreWF1a3JvZXZpbGxhZ2V8Z3g6NWQ5N2YwMTIxMzU1YjYw
(၁၀၇) ရခိုင္တန္ေဆာင္ေဆာင္းပါးမ်ား ရီြးသားသူ = ပ႑ိတ္ ဦးသာထြန္း https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPQ0N1a1QwZno2TGM/edit?usp=sharing&hl=en&forcehl=1
(၁၀၈)ရခိုင္ျပည္ရိွ ေရေအာက္ျမိဳ႕ေတာ္
သို႔မဟုတ္
ေကာတံုကရာဇ္ျမိဳ႕
download link ;
http://www.mediafire.com/file/hqx8odns5gxqqsn/PhoeKyawt-UnderWaterCity.pdf/file
(၁၀၉)မဇၩိမေဒသ အေရးေတာ္ပုံက်မ္း
**********************
ဦးလွထြန္းျဖဴ
( 175.82 MB )
https://drive.google.com/file/d/1_6WxG2xSckUDnP9SDuNys8XM16rNS4na/view?usp=drivesdk
(၁၁၀)ေဝသာလီVaishali pdf file
(၁၁၁) ရခိုင္တိုင္းပထဝီအက်ဥ္း
https://drive.google.com/file/d/0B-Jl-fsrkhTTeTZhbXhLbGk5UFk/view
(၁၁၂) အသ်ွင္ဝါသဝေရးသားေသာ
ရခိုင္ေဝါဟာရအဘိဓါန္ေပါင္းခ်ဳပ္
download link ;
https://www.rrsdic.com/login
(၁၁၃)ဦးစံသာေအာင္ ေရးသားသည့္
The Buddhist Art of Ancient Arakan
download link;-
http://www.mediafire.com/file/fu2cedfqz6xqdj8
(၁၁၄)ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ
download link; –
https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPMHdhWm1YNWpuT28/edit
(၁၁၅)ကထိက ဦးေက်ာ္ရင္ (သံတြဲ)၏ သွ်င္သာရခိုင္ေဆာင္းပါးမ်ား ၂
https://drive.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPeFVCSW43NjRBVHM/view?usp=sharing
(၁၁၆) ဓည၀တီရာဇ၀င္သစ္
ေရးသူ။ ဦးပ႑ိ
Link = https://drive.google.com/0B0SiKbfCScsPUklLZFF6N2wyT/view
(၁၁၇) ဦးဥတၱမႏွင့္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
= ျမတ္ထြန္းေအာင္
https://drive.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPNER5ZUJPYXptalU/view?usp=sharing
(၁၁၈) သူ႔ကၽြန္မခံ ဇာတိမာန္ျဖင့္ (1979)
ေရးသားသူ = မႏုႆ ဦးဘစိန္
ေဒါင္းရန္လိင့္ = https://drive.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPX3ZSM3pRR1lZQ1k/view?usp=sharing
(၁၁၉) လိုင္ရိုးေတာ္ဓါတ္သမိုင္း
ရြီးသားသူမ်ား။ အသွ်င္စကၠိႏၵ ႏွင့္ မင္းျပားမင္းသိန္းဇံ
ေဒါင္းရန္လိင့္ ။ https://docs.google.com/file/d/0B0SiKbfCScsPbTV3UzJMeTZJMUk/edit?hl=en&forcehl=1
(၁၂၀) ရခိုင္သမိုင္းကြင္းဆက္မ်ားကို ဆက္စပ္ၾကည့္ျခင္း
ေရးသားသူ = ေအာင္သူရေက်ာ္(ရကၡိဳင္)
ေဒါင္းရန္လိင့္ =http://www.mediafire.com/view/m3l4zqg6cq350u1/%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF_
ရခိုင္သမိုင္း၊ရခိုင္မွတ္တမ္း၊ ရခိုင္စာအုပ္မ်ား စေသာ page မ်ားမွ ရကၡေဘရီ စုစည္းသည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.