Breaking

January 8, 2020

ဂ်ီနိုစိုက္အေရး အေျဖရွာေတြ႕ၿပီ


By DVB
9 December 2019
၂၁ ရာစု၏ ပထမဆုံးေသာ ဂ်ီနိုစိုက္အမႈကို ျမန္မာျပည္ ေျဖရွင္းရေတာ့မည္။ ICJ ၌ ဂမ္ဘီယာက ျမန္မာ အေပၚ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည့္ Lawsuit တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအပၚ ဂ်ီနိုစိုက္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းႀကံ စည္ ၿခင္း၊ အမုန္းဖန္တီးၿပီး၊ ပါ၀င္ပက္သက္ျခင္း၊ ႀကံရာပါအသြင္ တရားမမၽွတျခင္း၊ ရပ္တန႔္ေအာင္ မႀကိဳးစား သလို က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း စသည့္ ကုလ Genocide Convention ပဋိညာဥ္ ခံဝန္ကတိ Article-I, III, IV, V, VI တို႔အား ခ်ိဴးေဖာက္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ိဳ႕ဘက္ကလည္း ဂမ္ဘီယာ စြဲဆိုခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ထြက္ ေပၚလာသည္။

စာေရးသူ၏ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ ေခတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ျခင္း၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ အထိ ပညာ ဆည္းပူးခဲ့ျခင္း၊ ျပည္ပတြင္ ဆက္လက္ပညာဆည္းပူး ဘဝျဖတ္သန္းျခင္း၊ ျမန္မာ့အေရး တစိုက္မတ္မတ္ ထိေတြ႕ခဲ့ျခင္း စသည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အေျခခံ၍ ျခဳံငုံေတြးမိရာက ဂ်ီနိုစိုက္အေရး အေျဖရွာေတြ႕ၿပီ၊ သမိုင္းတြင္ခဲ့သည့္ ယူဂိုစလားဗီးယားႏွင့္ ရဝမ္ဒါ ဂ်ီနိုစိုက္တို႔မွ သင္ခန္းစာ၊ အေၾကာက္တရားႏွင့္ အာဏာ ရွင္စိတ္ဓာတ္တို႔ အျမစ္တြယ္ေစမည့္ ျမန္မာ့ပညာေရး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈစနစ္၊ တူရာအုပ္စုတန္းညႇိ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးေအာက္ ျပည္သူျပားျပားေမွာက္၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ဖိ အား၊ အန္အယ္ဒီအစိုးရႏွင့္ Genocide အက်ပ္အတည္း၊ ဂ်ီနိုစိုက္အေရး ေျဖရွင္းကာကြယ္ တားဆီးနိုင္ေရး တို႔ကို ဤေဆာင္းပါးတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။
ယူဂိုစလားဗီးယားႏွင့္ ရဝမ္ဒါ ဂ်ီနိုစိုက္တို႔မွ သင္ခန္းစာ
ကမၻာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမွ ဂ်ီနိုစိုက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရဝမ္ဒါႏွင့္ ယူဂိုစလားဗီးယားနိုင္ငံမ်ား မည္သည့္ အေျခ အေန အေၾကာင္းတရားမ်ားအေပၚ အေျခခံခဲ့သည္ကို ကနဦး ဆန္းစစ္ဖို႔လိုသည္။ ယူဂိုစလားဗီး ယား နိုင္ ငံတြင္ ဆားဗီးယမ္း အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္လာေအာင္ ဖန္တီး၊ ဆားဗီးယမ္း-ေဘာ့စနီးယမ္း-ခရိုေအးရွန္း ျပည္သူေတြအၾကား လူမ်ိဴးေရး အမုန္းတရားေတြ ရိုက္ခတ္၊ ယူဂိုစလားဗီးယား စစ္အာဏာ ပိုင္မ်ားက လူမ်ားစု ဆားဗီးယမ္းဘက္က ရပ္တည္ေထာက္ခံ၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားလာရာက ေဘာ့ စနီးယမ္း လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ေရးႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ထိုအေတာအတြင္း အမုန္းတရား လႈံ႔ေဆာ္၊ အငတ္ေဘး ၾကဳံေတြ႕ေစေရး စီမံ၊ သက္ႀကီး သက္ငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ၊ အတင္းအဓမၼ အုံနဲ႔က်င္းႏွင့္ ေမာင္းထုတ္ေရႊ႕ေျပာင္း၊ မုဒိမ္း က်င့္၊ အေဆာက္အုံ လူေနအိမ္ရာမ်ား ဖ်က္ဆီး၊ လူသားအေျခခံ အခြင့္ေရးမ်ား ပိတ္ပင္ စသည့္လုပ္ ရပ္ မ်ားအတြက္ ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီက ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ခုံ႐ုံး International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) မွ ယူဂိုစလားဗီးယား ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၆၁ ဦးသည္ Crimes Against Humaity, War Crimes မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ၂၀၀၂ ႏွစ္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ICTY ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ယူဂိုစလားဗီးယားဘက္မွ မလိုက္နာနိုင္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့ရာ နိုင္ငံတကာ ဖိ အားမ်ား လြန္စြာသက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ICJ ႐ုံးေတာ္တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးရာ ယူဂိုစလားဗီးယား အာဏာပိုင္တို႔သည္ ဂ်ီနိုစိုက္ က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူ မ်ား အား အျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ Genocide Convention Article-III(e) အရ ဂ်ီနိုစိုက္ေျမာက္ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ရဝမ္ဒါဂ်ီနိုစိုက္အမႈကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ရာ ရဝမ္ဒါနိုင္ငံ ကိုလိုနီေခတ္ကာလတြင္း လူနည္းစုသာ ၿဖစ္ သည့္ တြတ္စီမ်ား အေရးပါခဲ့ၿပီး ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဟုတုမ်ား ႏွိပ္ကြပ္ခံခဲ့ရဖူးသည္ကို အၿငိဳးထားကာ ၁၉၉၀ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဟုတု အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈကို ဖန္တီးၿပီး အ မုန္း တရားလႈံ႔ေဆာ္ကာ တြတ္စီ လူမ်ိဴးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဟုတုစစ္တပ္အပါအဝင္ ျပည္သူ မ်ားက တြတ္စီတို႔အေပၚ ဂ်ီနိုစိုက္ က်ဴးလြန္ၿပီး ၈၀၀,၀၀၀ ခန္႔ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ တြင္ International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) မွ ရဝမ္ဒါဂ်ီနိုစိုက္ေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္အာဏာပိုင္ ၃ ဦးအား ျပစ္ မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ယူဂိုစလားဗီးယား ဂ်ီနိုစိုက္၊ ရဝမ္ဒါ ဂ်ီနိုစိုက္ Pattern တူညီ
-အစြန္းေရာက္ အမ်ိဴးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ေမြးထုတ္၊
-လူမ်ိဳးေရး အမုန္းတရားစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္၊
-ပဋိပကၡ ဖန္တီးရာက ဂ်ီနိုစိုက္အဆင့္ထိ အရွိန္ျမင့္လာ
-က်ဴးလြန္ရာတြင္ စစ္တပ္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ
စသည့္ တူညီခ်က္မ်ား ေတြ႕ရသည္။ ဤေနရာတြင္ “စိတ္ဓာတ္” ဆိုသည့္ လက္နက္ကို အမုန္းတရား အ ေရာင္ဆိုး ဂ်ီနိုစိုက္က်ဴးလြန္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ အသုံးခ်ခဲ့သည့္ ထိုနိုင္ငံမ်ား၏ ရႈေထာင့္ႏွင့္ “လူ သား အေျခခံ အခြင့္အေရး” ဘက္က ၾကည့္သည့္ နိုင္ငံတကာ၏ ရႈေထာင့္တို႔ ျပဒါးတလမ္း၊ သံတ လမ္းဆို တာ ေပၚလြင္လာသည္။ ျမန္မာျပည္အေရးတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ဂ်ီနိုစိုက္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဂမ္ဘီယာစြဲ ဆို ခ်က္တြင္ ယူဂိုစလားဗီးယား၊ ရဝမ္ဒါ ဂ်ီနိုစိုက္မ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္အသြင္ ပုံေဖာ္ထားသည္။
ပညာေရး ျပဳစုပ်ိဴးေထာင္ပုံႏွင့္ ဂ်ီနိုစိုက္အေျခခံအုတ္ျမစ္ ဆက္စပ္ၾကည့္ရာ ထူးျခားခ်က္တခုက ဂ်ီနိုစိုက္ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြဲဆိုခံထားရသည့္ ျမန္မာျပည္၏ ပညာေရး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပုံစနစ္တြင္ “စိတ္ဓာတ္” ဆို သည့္ ေဝါဟာရ ပါေနျခင္းပင္။ Western ပညာေရးစနစ္သည္ “Rights, Respect, Responsibility (အခြင့္ အ ေရး၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို နားလည္လက္ခံ ေလးစား၊ တာဝန္ဝတၱရား၊ ေတြးေခၚဆန္းစစ္၊ ေဆြးေႏြး၊ ဖလွယ္)” တို႔ကို အေျခခံေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ “စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာ” ေဆာင္ပုဒ္ကို အေျခခံ မ်ိဴး ေစ့ခ်သည့္ ပညာေရး ျပဳစုပ်ိဴးေထာင္မႈကို က်င့္သုံးသည္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္စဥ္ကာလက ျမန္မာတို႔ နိုးၾကားေစေရး၊ ဒို႔ျပည္ ဒို႔စာ ဒို႔စကား ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုး ေလးစားေစေရး ေရွးရႈၿပီး အမ်ိဴးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမတ္ဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိဖို႔၊ ပညာရဲရင့္ ပြဲလည္တင့္ဖို႔အလို႔ငွာ ဤေဆာင္ပုဒ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းပင္။ သို႔ေသာ္ ဤေဆာင္ပုဒ္အား ဆြဲျမဲစြာ လက္ကိုင္ထားရင္း ပညာေရး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ အခ်ိဳ႕ၾကာလာ။
အေၾကာက္ စိတ္ဓာတ္၊ Authoritarian စိတ္ဓာတ္ ေမြးထုတ္
သတိခ်ပ္စရာက ျမန္မာျပည္ ပညာေရးပ်ိဳးေထာင္မႈပုံစံမွာ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာႏွင့္ တပည့္ အၾကား “ေၾကာက္၊ ခ်စ္၊ ရိုေသ၊ ေလးစားလိုက္နာရ” စိတ္ဓာတ္ ။ “မွတ္၊ ၾကား၊ နာ၊ ယူ၊ ေစာဒက မတက္ရ” ဟူသည့္ အမိန္႔အာဏာျပလိုသည့္ Authoritarian စိတ္ဓာတ္ စသည့္ ‘အ’ ႏွစ္လုံး စိတ္ဓာတ္ တိုးပြားနိုင္ေခ် မ်ားစြာရွိသည္။
မဆလ နဝတ နအဖ ေခတ္ ပညာေရး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပုံစနစ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့သူေတြ သိပါလိမ့္မည္။ ဆုေပး ဒဏ္ေပး စနစ္ေပၚေလၽွာက္၊ ေတာ္သူ ခ်ီး‌ေျမႇာက္ ေရွာ္သူ အျပစ္ေရာက္၊ ဆီးသီးခု ဒူးေထာက္ စသည့္ လုပ္ ရပ္တို႔ စာသင္ခန္းမွ အစျပဳခဲ့သည္။ ထို ‘အ’ ႏွစ္လုံး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ သိျမင္ထိေတြ႕ ယဥ္ပါးလာသူသည္ ဒုတိ ယအရြယ္ လူ႔အသိုင္းအဝန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အစိုးရစီမံေရး၊ ဥပေဒ ၿပဳ ေရး၊ အိမ္မႈတာဝန္အေရး၊ ရပ္ရြာအေရး စသည့္ ယႏၲရားတို႔ကို ေလၽွာက္လွမ္းရာတြင္ ဆက္လက္က်င့္ သုံး လာသည္။ ေအာက္လူ အထက္ေၾကာက္ရ ဟူသည့္ ထိုကြာဟမႈက အာဏာရွင္ အလိုက် ပုံစံဝင္သြားရ သည္။
စိတ္ဓာတ္ျပင္း၊ စည္းကမ္းယိုယြင္း၊ ပညာေရး နိမ့္ဆင္းေအာင္ ပုံေဖာ္
ဂ်ီနိုစိုက္က်ဴးလြန္ဖို႔ လူအမ်ားႀကီး မလို။ အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သူ အခ်ိဳ႕စာ လိုသည္ကို ယူဂိုစလား ဗီးယား ဂ်ီနိုစိုက္မွ (၁၆၁) ဦး၊ ရဝမ္ဒါ ဂ်ီနိုစိုက္မွ (၃)ဦး တို႔သည္ သမိုင္းသက္ေသပါ။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း အခ်ိဳ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား ျဖစ္လာေသာအခါ မိမိအာဏာ သက္ဆိုးရွည္ေရး ႀကံရြယ္ကာ ပညာ ေရးေဆာင္ပုဒ္ကို တလြဲပုံေဖာ္ၿပီး “စိတ္ဓာတ္ျပင္း၊ စည္းကမ္းယိုယြင္း၊ ပညာေရး နိမ့္ဆင္းေအာင္” အလိုက် ပုံေဖာ္ကစားခဲ့သည္။
တူရာတန္းညႇိ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအၾကား ျပည္သူကြဲျပား
တစ္ဖက္မွာလည္း အႏွစ္လုံး စိတ္ဓာတ္ေက် ျပည္သူလူထုအၾကား အမုန္းတရားပြား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ အစိတ္ စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ကြဲျပားလာေစေရးအတြက္ တူရာအုပ္စု တန္းညႇိေပးသည့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအား “တိုင္းရင္းသား၊ နိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးစု၊ လူမ်ိဳးျခား၊ ေသြးေႏွာ၊ ေသြးသန္႔၊ ကိုးကြယ္ဘာသာ၊ ဘာသာျခား၊ ခိုးဝင္၊ ျပည္တြင္းေန ျပည္ပအႏြယ္” စသည့္ Label မ်ိဳးစုံတပ္ကာ တူရာတန္းညႇိ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးထားခဲ့သည္။
သည့္ေနာက္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ ေလၽွာ့ (ယခင္ အသိအမွတ္ျပဳ ၁၄၄ မ်ိဳး၊ ယခု အသိအမွတ္ျပဳ ၁၃၅ မ်ိဳး၊ မ်ိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမတ္ေရး တြင္တြင္ေအာ္၊ မိမိအမ်ိဳးကိုသာခ်စ္၊ မိမိဘာသာ သာသနာ ကိုသာ ခ်စ္၊ မိမိတိုင္းရင္းသားကိုသာခ်စ္၊ မိမိတို႔ တူရာအုပ္စုသာ တန္းညႇိၿပီးခ်စ္ စသျဖင့္ စိတ္ ဓာတ္စစ္ ဆင္ေရး ဖန္တီး၊ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား၊ လူမ်ိဴးစုေတြအၾကား၊ အသားေယာင္ ကြဲျပားမႈေတြအၾကား၊ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္သူေတြအၾကား အာဏာရွင္အလိုက် အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ကြဲျပားလာရသည္။ လူ႔အခြင္းအေရး၊ နိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားပင္လၽွင္ တူရာတန္းညႇိခံစိတ္ဓာတ္ အေငြ႕အသက္ ေအာက္မွာ အခ်င္းခ်င္း ေဝဝါးလာၾကသည္။
စည္းကမ္းယိုယြင္း
တဖက္မွာလည္း တိုင္းျပည္အတြင္း  စည္းကမ္းယိုယြင္း ပ်က္ျပားလာေစေရး ေရွးရႈသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ရွိလာ သည္။
ပညာေရးနိမ့္ဆင္း
ေတြးေခၚဆန္းစစ္ နားလည္သုံးသပ္မႈ အေျခခံတဲ့ ပညာေရးအစား က်က္မွတ္ေျဖစနစ္ကို က်င့္သုံး၊ တကၠ သိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ပိတ္ေရႊေေျပာင္းလုပ္၊ ပညာေရး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အာဏာရွင္အလိုက်  ရိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အတြက္ “အာရွပုလဲ” ဟု တင္စားခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့ပညာေရး သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ “အာရွခဲ” အျဖစ္ လြန္စြာနိမ့္က်ခဲ့သည္။
ဆိုးက်ိဳး
စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာတို႔ ကေမာက္ကမ ျဖစ္လာရၿပီဆိုေတာ့ တန္းညႇိခံ ျပည္သူေတြအၾကား ထိလြယ္ ရွလြယ္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္လာပါက ပဋိပကၡမ်ား အမုန္းတရားပြား အခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားကြဲျပားလာကာ အာဏာ ရွင္ ရဲ့ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးေအာက္ ျပားျပားေမွာက္ရၿပီေပါ့။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဴးေတြလည္း မနည္း။
“ေလတဖုံ မီးတၿမိဳက္ျဖင့္ ဟင္းမဆူ၊ မီးခိုးထူ ေလပူျဖန္းေလမွ အိုးပြက္ဆူ” ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္တြင္း မၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးကိစၥမ်ား တအုံေႏြးေႏြးနဲ႔ ဆူပြက္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္အခ်ိဳ႕ ၾကာခဲ့။ တဖက္မွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္မီး ၾကဳံေနရသည့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဒုနဲ႔ေဒး။ လူသား အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးမႈမ်ားလည္း ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ့။ ျမန္မာဘက္မွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား နယ္စပ္မ်ဥ္းတေလၽွာက္ ပိတ္မိလ်က္ရွိခဲ့၊ ပိတ္မိေနဆဲ။ ထိုအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျခဳံငုံၾကည့္လၽွင္ ကုလ Genocide Convention ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္မာအာဏာပိုင္ အဆက္ဆက္ လိုက္နာခဲ့၊ မလိုက္နာခဲ့ ဆိုသည္ကို စာဖတ္သူ ဆက္လက္ ေတြးေတာၾကည့္နိုင္သည္။
ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီက အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့
အထက္ပါဆိုးက်ိဳး ဆယ္စုနစ္အခ်ိဳ႕ၾကာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား ကုလသ မဂၢ က အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ေတြ႕ရသလို ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္နိုင္မည့္ အေျခအေနအား တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားနိုင္ငံတို႔ ဗီတိုပါဝါသုံး ကန႔္ကြက္ခဲ့မႈေတြလည္း ရွိ သည္။ ဤ သည္မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔ သက္ဆိုးရွည္ အသက္ရႉေခ်ာင္ဖို႔ အခြင့္အေရးဆက္လက္ ရရွိ လာ ရသည္။ ဒီကေန႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဂ်ီနိုစိုက္ စြပ္စြဲခံရမႈ၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဂ်ီနိုစိုက္အမႈအား ေထာက္ ခံလာမႈတို႔သည္ အာဏာရွင္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ကစားခဲ့သည့္ ပညာေရးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ၏ ေနာက္ဆက္ တြဲ ဆိုး က်ိဳးသာ။
အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရႏွင့္ ဂ်ီနိုစိုက္ အက်ပ္အတည္း
၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါဝင္လာျခင္းႏွင့္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ရခိုင္ျပည္တြင္း မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ရာက အစျပဳ ျမန္မာတျပည္လုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ိဳးစုံ တဖန္အရွိန္အဟုန္ ျမင့္ လာခဲ့သည္။ နိုင္ငံတကာ၏ ေလးစားခံ၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံ ျဖစ္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီ ၂၀၁၆ မွ အစျပဳ အစိုးရဖြဲ႕ကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ ရလာသည္။ သို႔ေသာ္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ စီမံခြင့္ရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ အေၾကာက္ စိတ္ဓာတ္၊ Authoritarian စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ယဥ္ပါး၊ စိတ္ဓာတ္ျပင္း၊ စည္းကမ္းယိုယြင္း၊ ပညာေရး နိမ့္ဆင္းေအာင္ ပုံေဖာ္ခံထား၊ တူရာတန္းညႇိ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအၾကား ျပည္သူကြဲျပား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပး ထား၊ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လြန္စြာကန္႔သတ္ထားၿပီး ျပည္သူကို အက်ိဳးမျပဳသည့္ ၂၀၀၈ ေျခဥ ရွိထား သည့္ အေျခအေနက ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။
အစိုးရ၏ ၃ ႏွစ္ခြဲခန္႔ ကာလသက္တမ္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဂ်ီနိုစိုက္ စြပ္စြဲခ်က္အား ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရေပေတာ့မည္။ ျမန္မာျပည္သည္ “စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာ” ပလက္ေဖာင္းမွာ ရပ္တည္ေနရၿပီး နိုင္ငံတကာသည္ “Rights, Respects, Responsibility” ပလက္ေဖာင္း ရႈေထာင့္ကသာ ၾကည့္ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္ကို သိနား လည္ဖို႔ လိုသည္။
ဂ်ီနိုစိုက္အေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသည္ သန္း ၅၀ ျပည္သူတို႔၏ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ ေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း တိုးတက္ေရး၊ နိုင္ငံတကာ စံ
ႏွဳန္း ညီ ေျခဥျဖစ္ေပၚလာေရးတို႔အျပင္ နိုင္ငံတကာ ေမၽွာ္လင့္ထားသည့္ Smooth transaction to Democracy ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေနရခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပဖို႔လိုသည္။ အမွန္တရားေပၚ ရပ္တည္၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခအေနမွန္ကို ရွင္းျပ၊ ဘက္မလိုက္ တရားစီ ရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံကာ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ကို ေရးရမည္ျဖစ္သည္။
စ- ၃ လုံး ပညာေရးအစား R ၃ လုံး ပညာေရးစနစ္ ပ်ိဳးေထာင္သင့္
ဂ်ီနိုစိုက္ အေျခအေနထိ စြတ္စြဲခံလာရသည့္ မတည္ၿငိမ္မႈအစုံ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားသည္ ပညာေရး ျပစုပ်ိဳးေထာင္ပုံစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္အတြက္ လက္ရွိ က်င္.သုံးေနေသာ “စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ဆည္း ပူးပညာ” အစား “Rights, Respects, Responsibility” တို႔ကို အေျခခံသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းဖို႔လိုအပ္သည္။
ျပည္သူ႔နီတိကို သီးသန္႔သင္ၾကားဖို႔မလို၊ ပညာေရးစနစ္၏ Core Values ေတြကို ဆရာ-မိဘ-ေက်ာင္းသား တို႔အၾကား နိစၥဓူဝ  Training ေပး၊ စည္းကမ္းျမႇင့္ ပညာတင္ရန္အတြက္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔လိုသည္။ သို႔မွသာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္တြင္ အေၾကာက္တရား ေမြးထုတ္မႈ၊ အာဏာရွင္စနစ္ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ဂ်ီနိုစိုက္ အေျခအေန ဦးတည္မႈတို႔ ကင္းေဝးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။
ေဒါက္တာ သိန္းမိုးဝင္း (Sydney)
လင့္
http://burmese.dvb.no/archives/360743?fbclid=IwAR1CEoQoBgsYl7uupJEIzoUx70Gd4Ajw8s3pswmnWOVtBXY4PEWSiPH1niM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.